Advieskader nieuwe scholen gepubliceerd

De inspectie heeft het advieskader nieuwe scholen gepubliceerd. Hierin staat beschreven hoe ze een kwaliteitstoets uitvoert als initiatiefnemers een nieuwe bekostigde school willen oprichten in het primair en het voortgezet onderwijs. De inspectie adviseert op basis van deze toets de minister over de te verwachten onderwijskwaliteit van de nieuwe school. Mede op basis van dat advies beslist de minister of de school voor bekostiging in aanmerking komt.

Het advieskader is gebaseerd op de Wet meer ruimte voor nieuwe scholen, die op 20 mei 2020 is aangenomen. Het kader is tot stand gekomen in overleg met het onderwijsveld en na een internetconsultatie.

Zowel besturen die al scholen onder zich hebben als andere initiatiefnemers kunnen de stap zetten om een nieuwe school te beginnen. Ze kunnen zich hiervoor melden bij DUO. Vervolgens leveren ze de documentatie aan bij DUO, zoals beschreven in de wet.

De inspectie gebruikt de aangeleverde gegevens bij het uitvoeren van de kwaliteitstoets. Na bestudering ervan, voert ze een gesprek met de initiatiefnemers. Het verslag wordt voor reactie en aanvulling voorgelegd aan de initiatiefnemers. Ten slotte adviseert de inspectie de minister. De minister besluit vervolgens, mede op basis van het advies van de inspectie, over de aanvraag.

Waar de inspectie naar kijkt

De inspectie baseert haar oordeel op 6 deugdelijkheidseisen (voorwaarden voor bekostiging):

 1. inhoud van het onderwijs: Burgerschapsonderwijs
 2. leerlingen die extra ondersteuning behoeven en de voorzieningen daarvoor
 3. inrichting van het onderwijs: zicht op ontwikkeling van de leerlingen
 4. inrichting van het onderwijs: onderwijstijd
 5. inhoud van het onderwijs: kerndoelen en referentieniveaus
 6. scheiding tussen de functies van bestuur en het toezicht daarop (vormgeving van de bestuursstructuur)

Hiernaast kijkt de inspectie naar 9 overige kenmerken van kwaliteit. De inspectie spreekt hier geen oordeel over uit, en ze zijn ook niet van invloed op het advies. Wel kan de inspectie deze aan de orde stellen in het gesprek met de initiatiefnemers om een goede start van de school te bevorderen. Overigens wordt deze informatie gebruikt in het toezicht als de school inderdaad van start gaat.

 1. Bewaken en verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs
 2. Personeelsbeleid: formatie
 3. Personeelsbeleid: bekwaamheid
 4. Veiligheid op school
 5. De (beleidsrijke) meerjarenbegroting
 6. Huisvestingsverwachtingen en samenwerking kinderopvang
 7. Vrijwillige ouderbijdrage (hoogte en beleid)
 8. De wijze van uitvoering afspraken vroeg- en voorschoolse opvang en overleg onderwijsachterstandenbeleid
 9. De wijze van uitvoering van de Wet medezeggenschap op scholen
Leerlinge maakt werkstuk in de klas
Beeld: ©Rijksoverheid