Toezicht op Voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (vavo)

De inspectie houdt toezicht op het voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (vavo). Het onderzoekskader mbo 2021 is van toepassing. In hoofdstuk 9.3 en bijlage 3 worden het toezicht op vavo en zelfstandige exameninstellingen toegelicht en kunt u zien welke standaarden van toepassing zijn.

Bij een vierjaarlijks onderzoek naar bestuur en opleidingen kunnen we één of meer opleidingen vavo bezoeken. Dit is mogelijk in het kader van verificatie-activiteiten, een onderzoek naar een risico-opleiding of een onderzoek naar een goede opleiding. Lees hierover meer op de pagina ‘Vierjaarlijks onderzoek bestuur en opleidingen mbo.

Aangepaste werkwijze toezicht op Onderwijsresultaten VAVO tot 2025

Tijdens de coronacrisis heeft de inspectie besloten voor vavo geen oordeel te geven over de onderwijsresultaten over schooljaar 2020-2021. Over die periode zijn namelijk geen bruikbare resultaten beschikbaar. Dit betekent dat we tot het voorjaar van 2025 in een overgangsperiode zijn en een andere werkwijze hanteren. Het toezicht en de naleving op artikel 2.94 WVO 2020 en artikel 2.62 WVO 2020 is tijdelijk niet van toepassing.

Tot voorjaar 2025: Geen oordeel op de standaard Resultaten

Tot het voorjaar van 2025 geeft de Inspectie van het Onderwijs geen oordeel op de standaard Resultaten (OR1) uit het kwaliteitsgebied Onderwijsresultaten.

We halen vanaf schooljaar 2021-2022 wel gegevens op over de onderwijsresultaten. We gebruiken deze voor de jaarlijkse prestatie- en risico analyse (JPRA) en indien van toepassing ter voorbereiding van het vierjaarlijks onderzoek.

Jaarlijkse prestatie- en risico analyse (JPRA)

Wanneer we bij de JPRA risico’s waarnemen op het gebied van de onderwijsresultaten vavo spreken we hierover met het bestuur. Wanneer we naar aanleiding van dit gesprek voldoende vertrouwen hebben dat het bestuur de risico’s in beeld heeft en hier adequaat op stuurt, ondernemen we geen verdere actie. Indien we dit vertrouwen onvoldoende hebben, kunnen we een kwaliteitsonderzoek naar risico’s uitvoeren. Hierbij geven we geen oordeel op de standaard Resultaten (OR1). De effecten van de sturing door het bestuur op onderwijsresultaten betrekken we in ons oordeel op de standaard Evaluatie, verantwoording en dialoog (SKA3).

Vierjaarlijks onderzoek

Wanneer we in de voorbereiding van het vierjaarlijks onderzoek risico’s waarnemen op het gebied van de onderwijsresultaten vavo nemen we dit mee in het startgesprek met het bestuur. Naar aanleiding van dit gesprek kunnen we bij een of meer opleidingen vavo verificatie-activiteiten uitvoeren. Zo nodig kunnen we dit omzetten naar een kwaliteitsonderzoek naar risico’s. Hierbij geven we geen oordeel op de standaard Resultaten (OR1). De effecten van de sturing door het bestuur op onderwijsresultaten betrekken we in ons oordeel op de standaard Evaluatie, verantwoording en dialoog (SKA3).

Herstelonderzoek na eerdere onvoldoende op de standaard Resultaten (OR1)

Bij een eerdere onvoldoende op de standaard resultaten (OR1) voeren we geen herstelonderzoek uit naar de standaard Resultaten (OR1). In plaats daarvan onderzoeken en beoordelen we de standaard Evaluatie, verantwoording en dialoog (SKA3). We betrekken onze bevindingen over de sturing op onderwijsresultaten in ons oordeel.

  • Is het oordeel op de standaard SKA3 Voldoende, dan vervalt het eerder gegeven oordeel Onvoldoende op de standaard Resultaten (OR1). We rapporteren hierover en publiceren het rapport op onze website.
  • Is het oordeel op de standaard SKA3 Onvoldoende, dan breiden wij het onderzoek uit naar een Kwaliteitsonderzoek naar risico’s waarbij we alle standaarden onderzoeken en beoordelen, behalve OR1. We rapporteren hierover en publiceren het rapport op onze website.

2025: Oordeel op standaard Resultaten op basis van tweejaargemiddelde

Na vaststelling van de onderwijsresultaten over 2023-2024 oordelen we bij een kwaliteitsonderzoek naar risico’s bij opleidingen vavo wél op de standaard Resultaten (OR1). We doen dit op basis van een tweejaargemiddelde. We gaan hierbij uit van de onderwijsresultaten van de schooljaren 2022-2023 en 2023-2024. We nemen 2021-2022 niet mee in onze berekening, omdat in 2022 nog gebruik gemaakt werd van de duimregeling.

Na 2025

Wanneer de onderwijsresultaten over schooljaar 2024-2025 zijn vastgesteld is de normale werkwijze in toezicht en handhaving op het kwaliteitsgebied Onderwijsresultaten weer van kracht. De inspectie van het Onderwijs zal hierover tijdig communiceren.