Toezicht op Voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (vavo)

De inspectie houdt toezicht op het voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (vavo). Het onderzoekskader mbo 2017 is van toepassing. In bijlage 3 is het waarderingskader voor vavo opgenomen. Standaarden die van toepassing zijn op vavo betreffen (onderdelen van) de kwaliteitsgebieden onderwijsproces, examinering en diplomering, onderwijsresultaten en kwaliteitszorg en ambitie.

Bij een vierjaarlijks onderzoek naar bestuur en opleidingen kan er sprake zijn van een onderzoek bij één of meer opleidingen vavo. Dit is mogelijk in het kader van verificatie, onderzoek naar een risico-opleiding of een onderzoek naar een goede opleiding. Lees hierover meer op de pagina ‘Vierjaarlijks onderzoek bestuur en opleidingen mbo.

Onderwijsresultaten vavo

In bijlage 1 van het Onderzoekskader 2017 mbo is de normering en beoordeling van het gebied Onderwijsresultaten beschreven. Bij vavo zijn bij de standaard Resultaten twee indicatoren opgenomen:

  • het verschil tussen het centraal examencijfer (CE cijfer) en het schoolexamencijfer (SE cijfer)
  • het gemiddeld eindcijfer op het centraal examen (CE).

Hierbij is in de voetnoot opgenomen ‘Vanwege de doorgroei van het Onderwijsnummer komen meer gegevens beschikbaar en onderzoeken we of aanpassingen en aanvullingen in de indicatoren mogelijk zijn.’

Extra indicator
Onderzoek en afstemming met het veld hebben geleid tot de vaststelling van een extra indicator om de Onderwijsresultaten van vavo-scholen in kaart te brengen en te beoordelen. De nieuwe indicator is het percentage met een voldoende afgesloten vakken bij het centraal examen. Deze indicator geeft het percentage behaalde voldoendes bij het centraal examen weer. De norm voor voldoende is gelijk of hoger dan 5,5. Bij deze indicator speelt de hoogte van het voldoende cijfer dus verder geen rol. Deze indicator sluit aan bij de doelstelling van vavo-scholen om zo veel mogelijk studenten een diploma of certificaat te laten halen, wat aansluit bij de functie van het vavo. We hanteren de norm van minimaal 65% voldoende vakken en berekenen dat op basis van gegevens van drie examenjaren.

Hieronder kunt u het document 'Technische toelichting Onderwijsresultaten Bekostigd MBO (en VAVO) downloaden, met daarin een toelichting bij de gegevens over de onderwijsresultaten van het volwassenenonderwijs.