Start pilot Kwaliteitszorg met ambitie in het mbo

In april 2022 starten het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de Inspectie van het Onderwijs met de pilot Kwaliteitszorg met ambitie in het mbo. Met deze pilot willen we verkennen hoe mbo-instellingen de eigen ambities voor de kwaliteit van het onderwijs en de ambitieuze invulling van kwaliteitszorg door het bestuur zichtbaar, navolgbaar en betrouwbaar kunnen maken. Vervolgens wordt in de pilot verkend hoe mbo-instellingen zich hier op zo’n manier over kunnen verantwoorden dat dit ook effect kan hebben op de intensiteit van het toezicht van de inspectie.

Aanleiding voor de pilot

In de afgelopen jaren is de kwaliteitszorg in het mbo verder verbeterd en versterkt. Dit geeft vertrouwen en biedt ruimte voor innovatie en maatwerk. Samen met de mbo-sector zijn acties opgesteld voor verdere versterking van de kwaliteitszorg, die zijn opgenomen in de brief aan de Tweede Kamer van december 2020 en verder uitgewerkt in de brief van december 2021. Die acties richten zich onder meer op een ambitieuzere invulling van kwaliteitszorg. Onderdeel daarvan is deze pilot, die het ministerie van OCW uitvoert in samenwerking met de Inspectie van het Onderwijs. De pilot is in samenspraak met onder andere de MBO Raad en NRTO ontwikkeld. 

Een lerend netwerk van mbo-instellingen

De instellingen die deelnemen aan de pilot vormen een lerend netwerk, dat aan het eind van de pilot met elkaar evalueert en aanbevelingen doet aan de mbo-sector en het ministerie. De uitkomsten van de pilot worden daarnaast breed gedeeld in de sector mbo. Het ministerie en de inspectie nemen de geleerde lessen mee om het effect daarvan op bestaand beleid te bepalen, bijvoorbeeld richting het nieuwe onderzoekskader van de inspectie in 2025. 

Welke instellingen zijn uitgenodigd voor deelname? 

Voor deelname aan deze pilot nodigen we bekostigde en niet bekostigde instellingen uit die lid zijn van de MBO Raad of NRTO en die naar verwachting in 2023 door de inspectie worden bezocht voor het vierjaarlijks onderzoek. Instellingen die aan de pilot deelnemen kunnen daardoor terugkoppelen wat de ingezette acties in de pilot hen hebben opgeleverd tijdens het vierjaarlijks onderzoek van 2023.

De instellingen die het betreft hebben hier eind februari 2022 een brief over ontvangen van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.