Leerlingen met specifieke onderwijsbehoefte

Leerlingen met een specifieke onderwijsbehoefte volgen zoveel mogelijk onderwijs in het reguliere onderwijs.

Scholen zetten hiervoor in eerste plaats de deskundigheid van het personeel in: de leraren, de intern begeleiders en de zorgcoördinatoren. Soms zullen scholen extra en/of specialistische deskundigheid nodig hebben, bijvoorbeeld ambulante begeleiding in de klas of behandeling of therapie voor bepaalde leerlingen. Die steun bij de begeleiding  van zorgleerlingen kan een expertisecentrum onderwijszorg (EOZ) leveren of organiseren. Op elk eiland is zo’n EOZ waar alle scholen en instellingen gebruik van kunnen maken.

Zorgleerlingen en zorgstudenten kunnen ook (al dan niet tijdelijk) onderwijs krijgen binnen het expertisecentrum. Ze blijven wel ingeschreven op hun school of instelling. De school of instelling blijft dus verantwoordelijk voor het onderwijs aan en de zorg voor de leerling. De inspectie houdt toezicht op de uitvoering van de wettelijke taken en de kwaliteit van de dienstverlening door het expertisecentrum onderwijszorg.