Kinderopvang op Caribisch Nederland

De Inspectie van het Onderwijs heeft in 2021 de taak gekregen om toezicht te houden op de kwaliteit van de kinderopvang op Bonaire, St. Eustatius en Saba (hierna: Caribisch Nederland). 
Het toezicht is gestart in juni 2021 met een eerste meting (bestandsopname) van de kwaliteit van de dagopvang, buitenschoolse opvang en gastouderopvang. 

Beeld: ©Inspectie van het Onderwijs

Eindrapport bestandsopname kwaliteit kinderopvang Caribisch Nederland

Het rapport dat u hieronder kunt downloaden, beschrijft het resultaat van de bestandsopname per januari 2023. De onderzoeken zijn uitgevoerd op alle locaties voor kinderopvang met een exploitatievergunning. Dit zijn in totaal 68 locaties voor dagopvang, buitenschoolse opvang of gastouderopvang. Voor deze bestandsopname ontwikkelden we een waarderingskader, dat is gebaseerd op de eilandsverordening. 

Het rapport beschrijft de uitkomsten van de kwaliteit van de kinderopvang in Caribisch Nederland. Dit is de eerste meting van de Inspectie van het Onderwijs van de kwaliteit op alle 68 locaties voor dagopvang, buitenschoolse opvang en gastouderopvang op Bonaire, St. Eustatius en Saba. 

Het vervolg

Nu de bestandsopname is afgerond, treedt het reguliere toezicht in werking. De locatierapporten worden op dat moment openbaar. De inspectie gaat, samen met de lokale inspectie, jaarlijks na of de kwaliteit van de kinderopvang in Caribisch Nederland voldoende is. Zodra de Wet kinderopvang Bonaire, St. Eustatius en Saba in werking treedt, zal ook het onderzoeks- en waarderingskader worden bijgesteld.

Folder voor houders, leiding en beroepskrachten in de kinderopvang

De Inspectie van het Onderwijs heeft een publieksvriendelijke folder ontwikkeld voor houders, leiding en beroepskrachten in de kinderopvang op Bonaire, St. Eustatius en Saba. De folder biedt snel overzicht van de uitkomsten van de bestandsopname, of te wel: het eindrapport dat hierboven genoemd is. In de folder leest u wat er al goed gaat in de kinderopvang op de 3 eilanden, wat aandachtspunten zijn en wat er verbeterd moet worden. 

Brochure voor aanbieders van de kinderopvang

Biedt u kinderopvang aan? Dan moet u dit doen volgens de kwaliteitseisen die de overheid hiervoor heeft opgesteld. Toezicht op die kwaliteitseisen houdt in dat:  

  • dat de kinderopvang voor alle kinderen veilig en verantwoord is 
  • dat de ontwikkeling van kinderen wordt gestimuleerd 
  • en achterstanden worden voorkomen en tegengegaan

Informatieve brochure 

De Inspectie van het Onderwijs heeft een brochure gemaakt voor aanbieders van de kinderopvang. Hierin leest u onder andere over de exploitatievergunning en aan welke kwaliteitseisen u moet voldoen vanuit de Eilandsverordening kinderopvang (hierna: Eilandsverordening) als u een kinderopvang heeft. Daarnaast leest u hoe het toezicht op de kinderopvang door de inspectie in samenwerking met het Openbaar Lichaam eruit ziet. In de bijlage van de brochure vindt u het concept waarderingskader op grond waarvan de toezichthouders uw kinderdagverblijf beoordelen. 

Over de wet Kinderopvang BES

De wet Kinderopvang BES is in ontwikkeling. Hierin wordt uitgegaan van de huidige regelgeving in de Eilandsverordening en het toezicht dat daarop gehouden wordt. Het vergunningstelsel, het toezicht en het handhavingsbeleid moeten in 2024 in wet- en regelgeving en eilandelijke verordeningen zijn vastgelegd en in werking treden. 

Heeft u vragen, opmerkingen of signalen? Geef deze dan door via kinderopvangcn@owinsp.nl