Hoe wordt een school zeer zwak?

 Als de leerresultaten ernstig en langdurig tekortschieten én er tekorten zijn in de naleving van een of meer bij of krachtens de wet gegeven voorschriften, dan is er sprake van zeer zwak onderwijs. In het onderzoekskader 2021 is in hoofdstuk 6 aangegeven hoe we deze norm in het waarderingskader hebben vertaald. Daaruit blijkt wanneer we spreken over zeer zwak onderwijs.