Onderwijsresultaten in het (voortgezet) speciaal onderwijs

Zoals beschreven in het Onderzoekskader 2021 monitort de inspectie jaarlijks de prestaties op het niveau van het bestuur en scholen. In het kader hiervan zetten we onder alle scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs een vragenlijst uitstroomgegevens uit. Hiermee laten scholen zien wat zij met hun leerlingen hebben bereikt. De resultaten van deze vragenlijst spelen een belangrijke rol bij onze jaarlijkse prestatieanalyse.

Waarom vragen wij deze gegevens op?

De opbrengstgegevens uitstroomgegevens spelen een rol in de jaarlijkse prestatieanalyse, die de inspectie in combinatie met andere gegevens per school opstelt en indien nodig met het bestuur bespreekt. Op basis van deze analyse bepaalt de inspectie hoe het toezicht er per school uit komt te zien.

Beoordeling leerresultaten hervat

Vorig schooljaar besloot de inspectie de onderwijsresultaten (standaard OR1 in het onderzoekskader) in het funderend onderwijs niet te beoordelen vanwege corona. Nu het onderwijs weer op de scholen plaatsvindt, hervatten we die beoordeling. We willen daarmee waarborgen dat leerlingen voldoende kunnen leren. Er is in 2022/2023 sprake van een overgangsperiode, waarin we rekening houden met de gegevens die beschikbaar en betrouwbaar zijn. Scholen en besturen kunnen er zo van op aan dat de beoordeling recht doet aan de huidige situatie.

Uitgangspunten bij de beoordeling

We hanteren daarbij de volgende uitgangspunten:

  • de onderwijsresultaten worden vanaf 2022/2023 weer beoordeeld;
  • we kijken naar de resultaten van meerdere jaren;
  • we houden rekening met het gegeven dat 2020/2021 beïnvloed is door corona. 

Documenten