Veranderingen samenstelling leerlingenpopulatie speciaal onderwijs 2014-2018

De inspectie heeft in schooljaar 2018/2019 onderzoek gedaan naar de veranderingen in de samenstelling van de leerlingpopulatie in het speciaal onderwijs. Want sinds de invoering van de Wet passend onderwijs in 2014 krijgt de Inspectie van het Onderwijs veel meldingen van scholen en besturen in het speciaal onderwijs die ervaren dat hun leerlingpopulatie verandert. In het onderzoek is gekeken naar de door besturen ervaren veranderingen en zijn deze vergeleken met landelijke cijfers en leerlingstromen. Ook heeft de inspectie met scholen gesproken over hoe ze omgaan met de veranderingen en hoe deze doorwerken in hun onderwijs.

Als gevolg van de veranderende leerlingpopulatie ontstaat een complexere ondersteuningsbehoefte. Dit wordt gezien als een verzwaring van de taak van scholen en besturen. Slechts een klein deel van de besturen kan de veranderingen cijfermatig onderbouwen. Veel besturen baseren hun beeld op wat zij horen van de scholen.

We benadrukken in dit rapport dat het belangrijk is dat schoolbesturen scherper naar hun leerlingenpopulatie kijken om leraren goed te kunnen ondersteunen en de samenwerking met jeugdzorg te kunnen verbeteren.