Governance in het mbo - medezeggenschap

De inspectie het onderzoek ‘Governance in het mbo - een onderzoek naar de rolvervulling van medezeggenschaporganen en het samenspel in de governancedriehoek’. Hierin is onderzocht hoe medezeggenschaporganen in het mbo hun rol vervullen en hoe het samenspel verloopt tussen de ondernemings- en studentenraden, de besturen en de raden van toezicht. De inspectie zag daarbij mooie voorbeelden en bij alle betrokkenen een brede bereidheid om aan een gezonde governance om te werken. Er blijken nog wel verbetermogelijkheden. Zo helpt het als de raden van toezicht vaker ook zelf de dialoog aangaan met de medezeggenschaporganen. Verder zijn er nog grote verschillen hoe de studenten- en ondernemingsraden worden gefaciliteerd. Daar hebben besturen een taak. Tot slot benadrukt de inspectie dat goede governance niet alleen een kwestie is goed organiseren, maar ook van houding en opstelling.