Hoe dien ik een klacht in over het hoger onderwijs?

Heeft u een klacht of wilt u iets melden over een onderwijsinstelling? Dan kunt u contact opnemen met de instelling. Op deze pagina informeren wij u over de verschillende mogelijkheden.

Klachten over de kwaliteit van het hoger onderwijs

Een klacht over de kwaliteit van het onderwijs kunt u binnen uw instelling bespreken met de opleidingscommissie van uw opleiding. Instellingen die worden bekostigd door de overheid zijn verplicht een opleidingscommissie te hebben.

Gaat uw klacht over  een particuliere instelling (dat wil zeggen: een instelling die niet door de overheid is bekostigd)? Dan kunt u uw klacht wel intern bespreken maar waarschijnlijk niet bij een opleidingscommissie. U kunt bij de instelling informeren naar de interne klachtenregeling. U kunt ook een beroep doen op de Geschillencommissie van de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding. Dat kan alleen als uw instelling is aangesloten bij de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO). Via deze link kunt u zien of uw instelling lid is van de NRTO.

Klachten over tentamens en examens in het hoger onderwijs

Bij klachten over zaken die met tentamens en examens te maken hebben, kunt u terecht bij de examencommissie van de opleiding. Als het probleem niet naar tevredenheid wordt opgelost, kunt u in beroep gaan bij het college van beroep voor de examens (CBE) van uw instelling. Als u het niet eens bent met de uitspraak van het CBE kunt u overwegen uw zaak voor te leggen aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Volgt u een opleiding aan een particuliere instelling (een instelling die niet door de overheid wordt bekostigd)? Dan gelden niet alle wettelijke bepalingen van de WHW die gelden voor een instelling die wel door de overheid wordt bekostigd. Wel moet de opleiding een examencommissie hebben. Daar kunt u terecht  met klachten over tentamens en examens. Indien het probleem niet naar uw tevredenheid wordt opgelost, kunt u in beroep gaan bij het college van beroep voor de examens (CBE), of bij de civiele rechter indien uw instelling geen CBE heeft. U kunt uw klacht ook voorleggen bij de geschillencommissie (Geschillencommissie van de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding). Dat kan alleen als uw instelling is aangesloten bij de NRTO (https://www.nrto.nl/leden).

Alleen universiteiten en hogescholen die door de overheid bekostigd zijn, vallen onder de jurisdictie van de Raad van State. Particuliere onderwijsinstellingen vallen buiten het werkgebied van de Raad van State.

Klachten over seksuele intimidatie en seksueel misbruik, psychisch en fysiek geweld, discriminatie en radicalisering in het hoger onderwijs

Bij meldingen over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, psychisch en fysiek geweld, discriminatie en radicalisering kunt u de vertrouwenspersoon van uw onderwijsinstelling benaderen. Bent u niet tevreden met de behandeling van uw klacht door de vertrouwenspersoon van uw instelling dan kunt u contact opnemen met de Inspectie van het Onderwijs. De inspectie heeft een speciale taak voor problemen rondom seksuele intimidatie, seksueel misbruik, psychisch en fysiek geweld, discriminatie en radicalisering op onderwijsinstellingen. Ouders, studenten, docenten, directies en besturen, maar ook vertrouwenspersonen kunnen de vertrouwensinspecteurs van de Inspectie van het Onderwijs benaderen voor problemen rondom die onderwerpen.

U leest er meer over op onze pagina over de vertrouwensinspecteur. Als de signalen of klachten over huiselijk geweld of kindermishandeling gaan, zijn docenten verplicht dit te melden. Meer informatie over de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling vindt u door op de link te klikken.

Klachten over overige onderwerpen in het hoger onderwijs

Klachten over een ander onderwerp dan de onderwijskwaliteit of tentamens en examens kunt u indienen bij de klachteninstantie van uw onderwijsinstelling. Bekostigde instellingen voor hoger onderwijs moeten een klachteninstantie hebben. Waar u terecht kunt, hoe u een klacht kunt indienen en hoe de klachtenprocedure loopt, vindt u in het studentenstatuut op de website of het intranet van de instelling. Wanneer u het niet eens bent met de behandeling van uw klacht of met de uitspraak over uw klacht kunt u terecht bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Volgt u een opleiding aan een particuliere instelling (niet bekostigd door de overheid)? Dan kunt u klachten die niet naar tevredenheid zijn afgehandeld door de instelling, voorleggen aan de Geschillencommissie van de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO). Dat kan alleen als uw instelling is aangesloten bij de NRTO (https://www.nrto.nl/leden). Indien uw instelling niet is aangesloten bij de NRTO, dan kunt u naar de civiele rechter.

Klachtenprocedure voor buitenlandse studenten

Buitenlandse studenten kunnen via de klachtenprocedure van de onderwijsinstelling zelf een klacht indienen. Maar er is ook nog een aanvullende klachtenprocedure. Deze is opgesteld naar aanleiding van de Gedragscode Internationale Student in het Hoger Onderwijs.

Klacht over een misstand in de organisatie die de kwaliteit van het onderwijs in gevaar brengt (alleen voor werkenden in het hoger onderwijs)

Werkt u binnen het onderwijs en treft u een misstand aan waardoor de kwaliteit van het onderwijs in gevaar is? Maar u voelt u niet veilig om deze informatie binnen uw organisatie kenbaar te maken? Of u heeft het wel gemeld, maar uw organisatie pakt de misstand niet voldoende aan? Voor zulke meldingen geldt de zogenaamde klokkenluidersregeling. Iedere werknemer kan een werkgerelateerde misstand melden bij het Huis van Klokkenluiders.

Overige informatie

Mogelijk staat een antwoord op uw vraag bij de veelgestelde vragen.

Als student kunt u contact opnemen met de Studentenlijn van de Landelijke Studenten Vakbond of met het Interstedelijk Studentenoverleg (ISO). De Studentenlijn van de LSVb biedt gratis juridisch advies aan HBO- en WO-studenten die vragen of klachten hebben over bijvoorbeeld hun opleiding, onderwijsinstelling, studiefinanciering of huur.

Werkt u bij een universiteit of hogeschool? Dan kunt u met uw vragen wellicht ook terecht bij de vakbond, Vereniging Samenwerkende Universiteiten (https://www.vsnu.nl) of de Vereniging Hogescholen. (https://www.vereniginghogescholen.nl).

De inspectie informeren over uw klacht

Als toezichthouder kunnen wij geen klachten behandelen. Maar meldingen zijn wel heel belangrijk voor ons toezicht. Ze helpen ons namelijk om beter zicht te krijgen op mogelijke tekortkomingen in de kwaliteit of in de naleving van wet- en regelgeving. Denkt u dat uw klacht voor ons toezicht van belang is? Bijvoorbeeld omdat het uw individuele geval overstijgt, iets zegt over mogelijke tekortkomingen of omdat u denkt dat dit ook andere studenten raakt? Stel ons dan alsnog van uw klacht op de hoogte via het contactformulier. We nemen uw klacht dan mee als melding in ons toezicht. Lees hierover meer. Mocht u tijdens het doorlopen van deze procedures tegen problemen stuiten, houd ons dan op de hoogte.