Schoolplan en ambities

Het onderzoekskader 2021 maakt helder onderscheid in basiskwaliteit - die verankerd is in de wet - en de eigen kwaliteitsambities van besturen en scholen. Voor deze eigen ambities vormt het schoolplan de basis.

Wanneer stelt u een nieuw schoolplan op? Wat moet erin? Hoe ziet het toezicht op het schoolplan eruit? Daarover leest u op deze pagina en in de brochure ‘Het schoolplan verandert’ (PDF, 247 KB).

Wat verandert er voor u als bestuur en school?

Er gelden sinds 1 juli 2017 nieuwe voorschriften voor alle nieuwe schoolplannen. Maar bestaande schoolplannen blijven onveranderd 4 jaar geldig. U hoeft dus niet meteen een bestaand schoolplan aan te passen. Maar misschien is uw huidige schoolplan bijna vier jaar oud en moet u dus een nieuw plan opstellen. Dan moet dat volgende schoolplan voldoen aan de nieuwe eisen. Heeft u een betrekkelijk recent plan, en draagt u graag de visie en ambities van de school actief uit? Dan kunt u natuurlijk eerder een nieuw schoolplan opstellen.

Wat zet u in het nieuwe schoolplan?

Ambities centraal

Veel scholen hebben serieuze ambities en een uitgesproken visie op onderwijskwaliteit. Zij spannen zich in om een goede school te zijn. De bedoeling van het nieuwe schoolplan is dat u als bestuur en school laat zien:

  • wat uw school zelf aan kwaliteitseisen stelt (eigen aspecten van kwaliteit)
  • hoe u wilt voldoen aan de basiskwaliteit.

De eisen voor de basiskwaliteit zijn de wettelijke minimumeisen waaraan elke school moet voldoen. 

Verschillen met het oude schoolplan

Waarin verschilt het nieuwe schoolplan met het oude? Dat vindt u in bijlage 1 van de brochure 'Het schoolplan verandert'. Twee belangrijke veranderingen in het schoolplan zijn dat u ingaat op hoe het personeelsbeleid gericht op het pedagogisch-didactisch handelen van het onderwijspersoneel eruit ziet, en op een beschrijving van het stelsel van kwaliteitszorg.

In bijlage 2 van de brochure staan de onderdelen van het nieuwe schoolplan uitgewerkt.