Succesfactoren van hoog scorende scholen

Sommige scholen presteren beter dan andere scholen op taal- en rekenonderwijs, ook als deze scholen vergelijkbare leerlingen hebben. Wij onderzochten vier hoog scorende scholen met veel leerlingen van laagopgeleide ouders. Welke factoren leveren een bijdrage aan hun succes? En komen deze factoren overeen met wat we uit de literatuur weten over factoren die bijdragen aan het behalen van goede resultaten? Lees de uitkomsten hieronder en laat u inspireren.

Bevlogenheid en professionaliteit van het team

Bij alle onderzochte scholen valt op dat zowel het team als de directie bevlogen zijn. Ook zetten alle scholen  sterk in op leerkrachtvaardigheden.

Professioneel (gedeeld) onderwijskundig leiderschap

De onderzochte scholen hebben alle vier een sterke, gedeelde en doelmatige onderwijskundige visie. Vanuit deze visie richten de directies zich op schoolbreed gedragen verbeteringen op de lange termijn.

Veilig pedagogisch klimaat

Directie en leerkrachten van alle bezochte scholen stellen in de interviews dat een veilig pedagogisch klimaat een voorwaarde is voor goede prestaties van leerlingen. Om hier voortdurend goed zicht op te houden gebruiken zij instrumenten om de tevredenheid over en ervaringen met het gevoel van veiligheid van leerlingen, leerkrachten en ouders  te meten.

Opbrengstgericht werken

Zicht op leerlingpopulatie

De bezochte scholen laten weten dat het voor hen belangrijk is om zicht te hebben op de leerlingpopulatie. Zij boeken succes doordat ze hun onderwijs hierop afstemmen.

Hoge meetbare doelen stellen

Vanuit kennis over de leerlingpopulatie en de vaardigheden van hun leerlingen, stellen de onderzochte scholen hoge meetbare doelen. Daarbij gaat het zowel om doelen in termen van  toetsscores als om doelen voor het handelen van leerkrachten.

Betekenisvol taal- en rekenonderwijs

De vier scholen leggen veel nadruk op de vakken taal en rekenen. Ze bepalen de doelen voor taal en rekenen aan de hand van de referentieniveaus. Twee van de vier scholen ruimen bovendien meer uren in voor taal en rekenen (verlengde onderwijstijd). Ook bieden alle scholen de leerstof aan in een betekenisvolle context.

Onderwijs op maat

Drie van de vier bezochte scholen bieden onderwijs op maat. Zij werken bijvoorbeeld groepsdoorbrekend of organiseren plus- of ondersteuningsgroepen.

Ouderbetrokkenheid en samenwerking met peuterspeelzalen en voortgezet onderwijs

De scholen betrekken ouders zo veel mogelijk bij het leren van hun kinderen. Ook werken zij samen met zowel peuterspeelzalen als het voortgezet onderwijs en zijn zij duidelijk verweven met de wijk en ketenpartners zoals de bibliotheek.