Verschillen in schrijfprestaties

Leerlingprestaties voor schrijfvaardigheid verschillen tussen scholen, klassen en leerlingen. Het grootste deel van de verschillen is toe te schrijven aan kenmerken op leerlingniveau, een kleiner deel aan kenmerken op het niveau van de school en de klas. Houden we rekening met het schooltype (bo of sbo), dan valt een groot deel van de verschillen op schoolniveau weg.

We noemen hier puntsgewijs de belangrijkste bevindingen uit het onderzoek op het gebied van verschillen in schrijfprestaties. De volledige informatie over alle bevindingen vindt u vanaf pagina 115 in het rapport Peil.Schrijfvaardigheid.

  • Er is slechts een geringe samenhang van prestatieverschillen met kenmerken van het schrijfonderwijs. Vooral het niet gebruiken van een taalmethode hangt positief samen met de schrijfvaardigheid van leerlingen: leerlingen van wie de leerkracht geen taalmethode gebruikt, leveren significant hogere schrijfprestaties.
  • Leerlingen met een hoger schooladvies en meisjes leveren hogere schrijfprestaties.
  • Overige kenmerken van leerlingen die samenhangen met hogere prestaties zijn schrijfplezier en in iets mindere mate de eigen inschatting van de schrijfvaardigheid en de mate van schrijven in de vrije tijd.