Als een school leerresultaten behaalt die boven de signaleringswaarden liggen, doet de school het dan naar verwachting?

Als een school net boven de signaleringswaarden van 1S/2F scoort, dan behoort deze dus net niet tot de 10% zwakst presterende scholen.
Van leerlingen die naar havo of vwo gaan mag worden verwacht dat zij ruim boven 1S/2F scoren. Het kan zo zijn dat op een school waar ruim voldoende leerlingen het referentieniveau 1S/2F behalen, de resultaten toch tegenvallen, omdat teveel leerlingen 1S/2F maar net halen. Daarom is het van belang om ook naar de behaalde eindtoetsscores te blijven kijken bij de evaluatie van de leerresultaten.

Meer weten? Zie het Onderwijsresultatenmodel primair onderwijs.