Oproep aan scholen en instellingen: meld tijdelijke schoolsluiting vanwege het coronavirus

Scholen en instellingen die na de start van dit school-/studiejaar tijdelijk (hebben) moeten sluiten vanwege het coronavirus worden door de Inspectie van het Onderwijs opgeroepen om dit te melden. Ook bij heropening is de vraag om dit te melden. Melden van de sluiting en de heropening gaat via het meldpunt schoolsluiting vanwege het coronavirus.

Het melden van de sluitingen vanwege het coronavirus is belangrijk, omdat er zo zicht kan worden gehouden op de continuïteit van het onderwijs. Daarnaast is de vraag om ook melding te doen van heropening.

Het meldpunt schoolsluiting vanwege het coronavirus is voor po-, vo-, (v)so- en mbo-scholen

Let op: het gaat alleen om de sluiting van de volledige school, afdeling of opleiding, en niet om de situatie waarin bijvoorbeeld een klas in quarantaine moet. Het meldpunt schoolsluiting vanwege coronavirus is bedoeld voor het basisonderwijs, het voortgezet onderwijs, het (voortgezet) speciaal onderwijs en het mbo. 

Maandelijkse rapportages voor po, vo en (v)so

Het meldpunt schoolsluiting vanwege corona geeft belangrijke informatie om zicht te houden op de gevolgen van het coronavirus voor scholen en de continuïteit van onderwijs. Naast het meldpunt doet een externe partij aanvullend peilingsonderzoek naar de gevolgen van het coronavirus voor het onderwijs (mbo is hiervan uitgezonderd). Dit onderzoek vindt maandelijks plaats en wordt uitgevraagd onder de scholen. Met de informatie uit het meldpunt en uit het peilingsonderzoek wordt een maandelijkse rapportage opgesteld voor po, vo en (v)so; die openbaar beschikbaar komt. De rapportage geeft een beeld op regionaal niveau en is niet terug te leiden tot individuele scholen of vestigingen. De rapportages geven informatie om, waar nodig, beleid te maken om leerachterstanden te voorkomen.

De maandelijkse rapportages staan op de website van de Rijksoverheid.

Leeg klaslokaal, tafels en stoelen op 1,5 meter afstand
Beeld: ©Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap