Basisvaardigheden in het toezicht op besturen en scholen/opleidingen

Het thema Basisvaardigheden is de komende jaren een speerpunt voor de inspectie. Daarom is dit thema sinds 1 januari 2022 een vast onderdeel van het toezicht op besturen, scholen en opleidingen. Taal, rekenen-wiskunde en burgerschap komen aan de orde tijdens het vierjaarlijks onderzoek en tijdens de onderzoeken op scholen/opleidingen. Ook tijdens bestuursgesprekken kunnen de basisvaardigheden een gespreksonderwerp zijn.

Toezicht om onderwijskwaliteit te waarborgen

Besturen zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs. Als inspectie zien wij erop toe dat besturen hun taken voldoende uitvoeren en we spreken besturen aan als dat niet lukt. Zo waarborgen we de onderwijskwaliteit. Ook stimuleren we besturen om hun eigen ambities te realiseren. Dit geldt natuurlijk ook voor het onderwijs in taal, rekenen-wiskunde en burgerschap.

Basisvaardigheden tijdens het vierjaarlijks onderzoek

Voorbereiding door de inspectie

In de voorbereiding van het vierjaarlijks onderzoek kijkt het onderzoeksteam van de inspectie onder meer naar de wijze waarop het bestuur zicht heeft op de (ontwikkeling van) basisvaardigheden van leerlingen/studenten. We bekijken ook welke visie, ambities en doelen voor basisvaardigheden door het bestuur zijn geformuleerd. Daarbij is er bijvoorbeeld aandacht voor:

  • beleid en/of specifieke aandacht voor groepen leerlingen die het risico lopen op laaggeletterdheid of laaggecijferdheid
  • concrete en toetsbare doelen voor de kwaliteit van het onderwijs in de basisvaardigheden
  • de wijze waarop het bestuur zijn beleid ten aanzien van basisvaardigheden evalueert

Tijdens het startgesprek met het bestuur komen taal, rekenen-wiskunde en burgerschap aan de orde. 

Basisvaardigheden in het onderzoeksplan en de uitvoering daarvan

Taal, rekenen-wiskunde en burgerschap zijn onderdeel van het onderzoeksplan in de sectoren primair onderwijs, (voortgezet) speciaal onderwijs en voortgezet onderwijs. In het mbo geldt dit voor 1 van de 3 basisvaardigheden. We kunnen tijdens het onderzoek bijvoorbeeld een succesvolle aanpak voor het bevorderen van basisvaardigheden verifiëren. Of er worden juist onderzoeksactiviteiten opgenomen ter verificatie van het beeld van het bestuur over een achterblijvend niveau van basisvaardigheden bij leerlingen of studenten. Het onderzoeksplan beschrijft op welke wijze verificatie van het beeld van het bestuur op het gebied van Besturing, Kwaliteitszorg en Ambitie (BKA) plaatsvindt.

Rapportage

Aan het einde van het onderzoek stellen we een rapport op. De bevindingen op het gebied van basisvaardigheden dragen bij aan het oordeel op de standaarden van het kwaliteitsgebied Besturing, Kwaliteitszorg en Ambitie (BKA).

Basisvaardigheden in het toezicht op scholen en opleidingen

Bij een kwaliteitsonderzoek ten behoeve van de waardering Goed en bij een kwaliteitsonderzoek naar risico’s maken we gebruik van het waarderingskader voor scholen of opleidingen van de onderwijssector. Bij de betreffende standaarden betrekken we in ons onderzoek de basisvaardigheden. Tijdens een herstelonderzoek betrekken we in principe alleen de basisvaardigheden wanneer deze eerder als onvoldoende waren beoordeeld.