Peil.Mondelinge taalvaardigheid einde speciaal (basis)onderwijs

In de peiling Mondelinge taalvaardigheid speciaal basisonderwijs (sbo) en speciaal onderwijs (so voormalig cluster 4) is de luister-, spreek- en gespreksvaardigheid in kaart gebracht van leerlingen die uitstromen naar vervolgonderwijs, de arbeidsmarkt of andere dagbesteding. Het rapport brengt daarnaast in beeld hoe het onderwijsleerproces voor mondelinge taalvaardigheid er op de deelnemende scholen uitziet en in welke mate kenmerken van het onderwijsleerproces samenhangen met de leerlingprestaties.