Vervolg van het onderzoek naar de naleving van de declaratievoorschriften door bestuurders in het hoger onderwijs

In december 2015 hebben we in het rapport “Uitkomst onderzoek naar de naleving van de declaratie voorschriften door de bestuurders hoger onderwijs” gerapporteerd over ons themaonderzoek naar de naleving van de declaratievoorschriften door bestuurders in het bekostigd hoger onderwijs. In dat rapport gaven we aan dat we nader onderzoek zouden doen bij die instellingen waarbij de accountant bij de controle van de declaraties fouten constateerde. Dit rapport beschrijft de uitkomsten van de afzonderlijke vervolgonderzoeken bij in totaal acht instellingen.

Uit de rondgang door de inspectie blijkt dat de fouten vooral betrekking hebben op declaraties van en vergoedingen aan medewerkers en niet die van en aan bestuurders. Daarom heeft de inspectie de Raad van Toezicht en het College van Bestuur van de betrokken instellingen verzocht om maatregelen te treffen waarmee dergelijke fouten in de toekomst te voorkomen zijn.

De inspectie zal over twee jaar de naleving van de nieuwe voorschriften van de instellingen opnieuw onderzoeken.