Beeld: ©Inspectie van het Onderwijs

Nieuwsbrief inspectie: primair onderwijs - bijgestelde onderzoekskaders - 28 juli 2022

In deze nieuwsbrief brengen we u op de hoogte van de bijgestelde onderzoekskaders. Ook informeren wij u over ons toezicht op de basisvaardigheden en op het burgerschapsonderwijs. 

Onderzoekskaders bijgesteld per 1 augustus

De ministers van onderwijs hebben de bijgestelde onderzoekskaders vastgesteld zoals die per 1 augustus 2022 gelden in het primair, voortgezet, speciaal en middelbaar beroepsonderwijs. De inspectie stelt jaarlijks de kaders bij, om ze aan te passen op veranderde en nieuwe wet- en regelgeving. De bijstelling van dit jaar is iets uitgebreider dan andere jaren vanwege het coalitieakkoord, dat de basis vormt van het huidige kabinet.

Lees wat er is veranderd

Toezicht op basisvaardigheden

Het thema Basisvaardigheden is sinds 1 januari 2022 een vast onderdeel van het toezicht op besturen, scholen en opleidingen. Taal, rekenen-wiskunde en burgerschap komen aan de orde tijdens het startgesprek van het vierjaarlijks onderzoek bij het bestuur en tijdens de (verificatie-)onderzoeken op scholen in het primair onderwijs. 

Op deze manier waarborgen we de kwaliteit van het onderwijs in basisvaardigheden en stimuleren we besturen om eigen ambities op dat vlak te realiseren.

Meer informatie over basisvaardigheden in het toezicht

Beeld: ©Inspectie van het Onderwijs

Toezicht op burgerschapsonderwijs verscherpt

Sinds 1 augustus 2021 gelden nieuwe wettelijke eisen voor bevordering van burgerschap in het primair onderwijs, (voortgezet) speciaal onderwijs en voortgezet onderwijs. Na een eerste zogenaamd overgangsjaar zal de inspectie vanaf nu scherper toezien op de naleving van de wet. In de vierjaarlijkse onderzoeken wordt burgerschap meegenomen in de oordelen op bestuursniveau en is het een onderdeel van de verificatie-onderzoeken. Dat geldt ook voor risico-onderzoeken en onderzoeken ten behoeve van de waardering goed. Het onvoldoende aantoonbaar naleven van de wettelijke eisen voor burgerschap kan leiden tot een herstelopdracht.

Lees meer over de wettelijke eisen

Colofon

Dit is een uitgave van de Inspectie van het Onderwijs.

Heeft u vragen over deze nieuwsbrief of over het onderwijstoezicht? Neem dan contact op met Klantcontact. Dit kan via het contactformulier of op werkdagen tussen 09.00 en 16.30 uur via 088-669 60 60.

Denkt u dat deze nieuwsbrief ook interessant is voor anderen, bijvoorbeeld docenten en teamleiders op uw school? Abonneren op deze nieuwsbrief is mogelijk via onze website.