Beeld: ©Inspectie van het Onderwijs

Nieuwsbrief inspectie: Nederlands onderwijs in het buitenland - 8 februari 2023

In deze nieuwsbrief geven we aandacht aan de planning voor de inspectiebezoeken in 2023. Ook attenderen we u op de mogelijkheid om een reactie in een inspectierapport te geven. We verwijzen u door naar onze webpagina over toetsen in het NTC-onderwijs en we lichten twee mogelijkheden toe om het voortgezet onderwijs formeel af te sluiten. Verder stellen we de nieuwe coördinator van team Buitenland aan u voor.

Inspectiebezoeken in 2023

In 2023 zullen de meeste inspectieonderzoeken weer op locatie plaatsvinden. In de planning ziet u welke scholen de inspectie dit jaar bezoekt. 

Dagscholen onderzoeken we altijd op locatie. Bij leslocaties voor Nederlandse taal en cultuur (NTC) en scholen voor afstandsonderwijs voeren we soms een online onderzoek op afstand uit. De keuze hiervoor bepalen we mede op basis van de context van de school, zoals voorgeschiedenis, leerlingenaantal en de veiligheidssituatie van het land.  

Met alle scholen die wij onderzoeken voeren we ongeveer 6 weken van tevoren een online voorbereidingsgesprek. Met deze gesprekken zorgen wij dat de wijze van onderzoeken aansluit op de situatie bij de betreffende school. We voeren dit gesprek in eerste instantie met de schoolleider en eventueel met een bestuurslid. Het bestuur en de school bepalen wie aanwezig zijn (we gaan uit van maximaal 2 gesprekspartners). De betreffende scholen ontvangen een aankondigingsmail en een gespreksagenda, die ook op onze website te vinden is. Deze gesprekken vragen geen extra inhoudelijke voorbereiding van u en duren maximaal een uur.
 

Gebruik de mogelijkheid om een reactie in het rapport te geven

Scholen en besturen hebben de mogelijkheid om een bestuursreactie te geven in het inspectierapport. In een apart hoofdstuk kunnen zij reageren op de uitkomsten van het onderzoek en aangeven welke conclusies zij trekken voor de verdere schoolontwikkeling. De meeste besturen/scholen maken gebruik van deze mogelijkheid. We hopen dat de andere scholen dit ook zullen doen. Rapporten staan 4 jaar lang op onze website.

Toetsen in het Nederlands onderwijs in het buitenland

De inspectie stelt aan de toetsing binnen het primair NTC-onderwijs andere eisen dan bij de dagscholen in het buitenland en de scholen in Nederland. Zo zijn er bijvoorbeeld minder verplichte toetsmomenten. Meer informatie over welke toetsen verplicht zijn en hoe vaak ze moeten worden afgenomen vindt u op onze webpagina over toetsen

Formele afsluiting voortgezet onderwijs in het buitenland

Het voortgezet onderwijs in het buitenland kan op verschillende manieren formeel afgesloten worden. Voorbeelden hiervan zijn het Internationaal Baccalaureaat (IB-Dutch) en het Certificaat Nederlands als Vreemde taal (CNaVT). Zo’n afsluiting is niet verplicht, maar vaak wel motiverend voor de leerlingen. Ook geven deze diploma’s (meestal) toegang tot het hoger onderwijs in Nederland en Vlaanderen.

Nieuwe coördinator team Buitenland

Na 10 jaar, waarvan 4 jaar als coördinator, verlaat Daisy Hombergen het team Buitenland. Zij is op 1 januari 2023 gestart als inspecteur voor Caribisch Nederland. Swaantje de Bekker, inmiddels 6 jaar inspecteur bij team buitenland, heeft per 1 januari het coördinatorschap overgenomen. Verder blijft het team ongewijzigd. 

Contact met de Inspectie van het Onderwijs (team Buitenland)

Heeft u vragen over het toezicht op Nederlands onderwijs in het buitenland? Stel die via e-mail of telefoon aan Dianne Bruijns en Tanya Winter, medewerkers van team Buitenland. Het team bestaat verder uit de inspecteurs Swaantje de Bekker (coördinator van het team), Karin Plantinga, Annemieke Kiel en Lesley de Groot.
 
•    e-mailadres: buitenland@onderwijsinspectie.nl
•    telefoonnummer voor ouders: +31 77 465 67 67
•    telefoonnummer voor scholen: +31 30 670 60 60

De vertrouwensinspecteurs zijn bereikbaar op: +31 30 670 60 01. 
 

En verder...

  • Vindt u regelmatig ontwikkelingen en achtergrondinformatie op de website van de Inspectie van het Onderwijs en de specifieke pagina’s over Toezicht op Nederlandse scholen in het buitenland.
  • Kunt u zich abonneren op de nieuwsbrieven van de inspectie bedoeld voor het onderwijsveld in Nederland. De inspectie geeft in deze nieuwsbrieven uitleg over het toezicht in Nederland en veranderingen daarin. Zo zijn er nieuwsbrieven voor primair, speciaal en voortgezet onderwijs. Op onze website kunt u zich aanmelden voor nieuwsbrieven of het archief bekijken.
  • Brengt ook het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap regelmatig nieuwsbrieven primair onderwijs en voortgezet onderwijs uit. Lees meer op de website van het ministerie.
  • Verschijnt op 10 mei a.s. de Staat van het Onderwijs 2023. Bent u geïnteresseerd, houd dan onze website of socialmedia-kanalen in de gaten.
  • Kunt u de inspectie volgen op social media: LinkedIn, Twitter, Facebook.

Colofon

Dit is een uitgave van de Inspectie van het Onderwijs.

Heeft u vragen over deze nieuwsbrief of over het onderwijstoezicht? Neem dan contact op met Klantcontact. Dit kan via het contactformulier of op werkdagen tussen 09.00 en 16.30 uur via +31 88 669 60 60.