Gemeenten hebben te weinig regie op onderwijsachterstandenbeleid

Gemeenten, houders kinderopvang en schoolbesturen zijn verplicht jaarlijks te overleggen over onderwijsachterstanden. Dit doen zij in het overleg Lokale Educatieve Agenda (LEA). Uit onderzoek van de inspectie blijkt dat gemeenten niet alle verplichte onderwerpen bespreken en dat concrete resultaatafspraken uitblijven. Hierover leest u meer in het Landelijk rapport LEA/vve en Verdiepend thema resultaatafspraken vroegschoolse educatie. In dit nieuwsbericht leest u de voornaamste bevindingen.

Niet alle onderwerpen worden besproken en afspraken blijven uit

Het LEA-overleg heeft verplichte agendapunten. Deze komen niet allemaal aan bod. Zo ziet de inspectie dat de onderwerpen Voorkomen van segregatie en Afstemmen van inschrijvings- en toelatingsprocedures onderbelicht blijven. Met als gevolg dat hierover geen afspraken worden gemaakt of doelen worden gesteld. 

De inspectie constateerde vorig jaar al dat doelen en afspraken uitblijven en vindt dit zorgelijk. 
Gelukkig blijven niet alle thema's onbesproken. Het onderwerp Bestrijden van onderwijsachterstanden krijgt wel aandacht en leidt daarmee ook tot de meeste actiepunten. 

Overleg ontbreekt vaker

Dit jaar hebben minder gemeenten overlegd over de LEA-thema’s dan vorig jaar. Dit vindt de inspectie een zorgelijke ontwikkeling en daarom wordt het toezicht de komende jaren verscherpt. 

Gemeenten geven uiteenlopende redenen voor het ontbreken van overleg. Volgens hen is het niet altijd nodig om overleg over het betreffende thema te voeren of hier beleid op te maken. Ook vindt de bespreking soms op andere niveaus plaats. Soms zijn er andere prioriteiten en is er niet genoeg personeel. Andere keren ontbreekt het aan ervaren of kundig personeel.

Maak resultaatafspraken om achterstanden te bestrijden

Eén van de belangrijkste middelen om onderwijsachterstanden te bestrijden is de voor- en vroegschoolse educatie. Om in beeld te brengen hoe effectief deze vorm van educatie is, moet er gekeken worden naar de resultaten bij de kinderen die dit volgen. Resultaatafspraken tussen gemeenten en schoolbesturen helpen hierbij, maar zijn in veel gemeenten nog niet gerealiseerd. Waar dat precies door komt en wat de inspectie hierin aanbeveelt, staat in de themaverdieping. Gemeenten en schoolbesturen worden hierin opgeroepen om goed in beeld te krijgen voor welke kinderen vve bedoeld is.

Daarnaast moeten de resultaatafspraken geborgd worden in het bredere jeugd- en onderwijsachterstandenbeleid per gemeente. De rol van gemeenten hierin is essentieel, voor hen is de regierol weggelegd om tot die resultaatafspraken te komen. De inspectie raadt gemeenten en schoolbesturen aan om vroegschoolse educatie nieuw leven in te blazen. Alle aanbevelingen leest u in het rapport. 

Achtergrond Landelijk rapport LEA/vve

Om kansenongelijkheid in het onderwijs terug te dringen is er het onderwijsachterstandenbeleid. Een onderdeel hiervan is een jaarlijks overleg dat gemeenten voeren met de houders van kinderopvangorganisaties en met schoolbesturen in het primair en voortgezet onderwijs (LEA). De Inspectie van het Onderwijs rapporteert over de invulling van deze overleggen en zorgt waar nodig voor verdiepend onderzoek op thema’s.

Kind met kwast in hand en verftekening van bovenaf gemaakt
Beeld: ©Inspectie van het Onderwijs