Correctie onderzoekskader voorschoolse educatie en het primair onderwijs

Er blijken een aantal onderdelen weggevallen te zijn in het onderzoekskader voorschoolse educatie en het primair onderwijs dat we in juli op onze website gepubliceerd hebben. Inmiddels is de aangepaste versie op onze website te vinden. Alle correcties zijn technisch van aard; ze houden geen aanpassingen van ons toezicht in.

Het betreft de volgende correcties:

  • In de standaard OP2 (Zicht op ontwikkeling en begeleiding) is een aantal zinnen weggevallen. Het zijn al langer bestaande wettelijke voorschriften, die ook al in eerdere versies van het kader hebben gestaan. 
    • de bepaling dat de voortgang van leerlingen op kennisgebieden taal en rekenen/wiskunde wordt bepaald met behulp van genormeerde toetsen
    • en de bepaling dat de school voor het verzamelen en vastleggen van (toets)informatie een leerling- en onderwijsvolgsysteem gebruikt.
  • In de standaard OP6 (Afsluiting) is een aanpassing in de Wet op het primair onderwijs niet te verwerkt. Het gaat daarbij om het al dan niet aanpassen van het schooladvies op basis van de uitslag van de doorstroomtoets. Dit betekent dat de huidige zinnen ‘Wanneer de uitslag van de doorstroomtoets een hoger schooladvies suggereert dan het gegeven advies, neemt de school het advies in heroverweging. Als hierbij wordt afgeweken van de uitslag van de toets wordt dit gemotiveerd aan de ouders.’ worden vervangen door ‘Wanneer uit de uitslag van de doorstroomtoets een hoger schooladvies blijkt dan het voorlopig advies, dan geeft de school een hoger definitief schooladvies. Alleen als het in het belang is van de leerling, kan de school besluiten het advies niet te verhogen. De school moet dit besluit motiveren.’ 
  • Het Waarderingskader voorschoolse educatie was weggevallen. Deze bijlage is weer ingevoegd en is niet veranderd ten opzicht van de  vorige versie van het kader.

De correcties in OP2 en OP6 zijn waar van toepassing ook doorgevoerd in de bijlagen met de waarderingskaders voor het speciaal basisonderwijs, het onderwijs aan nieuwkomers (type 1 en 2) en het internationaal georiënteerd basisonderwijs.

Beeld: ©Inspectie van het Onderwijs