Praktijkonderwijs: aanvraag verlenging verblijfsduur

Praktijkonderwijs is voor leerlingen van 12 tot maximaal 18 jaar. Er bestaat de mogelijkheid om extra tijd te krijgen voor leerlingen ouder dan 18 jaar. Dit wordt geregeld door de Wet op het voortgezet onderwijs (WVO).

Toestemming op verzoek van het bevoegd gezag

Op verzoek van het schoolbestuur kan de inspectie toestaan dat de leerling die in het huidige schooljaar 18 jaar is geworden ook in het daaropvolgende schooljaar praktijkonderwijs kan blijven volgen. We verlenen toestemming als blijkt dat de leerling niet voldoende is voorbereid op een passende functie binnen de regionale arbeidsmarkt en hiervoor nog een schooljaar nodig heeft.

Regeling van de verlenging

In de aanvraag moet het bestuur motiveren waarom een leerling nog niet is voorbereid op een functie op de arbeidsmarkt, zoals door de school is vastgelegd in het Individueel Ontwikkelings Plan (IOP) en/of het daaraan gekoppelde uitstroomprofiel. Het IOP moet voor de inspectie beschikbaar zijn. Dat wil zeggen dat het getoond moet kunnen worden als de inspectie daarom vraagt.

Aanvraag voor 1 juni

Om de verzoeken voor verlenging van de verblijfsduur tijdig (vóór de zomervakantie) te kunnen afhandelen, moeten we een gemotiveerd verzoek vóór 1 juni van het lopende cursusjaar ontvangen. U vindt het aanvraagformulier in het Internet Schooldossier (ISD) onder Aanvragen.