Periodiek bestuursgesprek in het voortgezet onderwijs

Met ingang van het schooljaar 2021/2022 gaan de contactinspecteurs eens per twee jaar in gesprek met besturen. Als inspectie zien we er niet alleen op toe dat aan de wettelijke vereisten wordt voldaan, we willen ook stimuleren tot verdere verbetering van de onderwijskwaliteit, ook op stelselniveau.

Aanleiding en doel bestuursgesprek

De aanleiding voor het voeren van deze gesprekken is tweeledig. Ten eerste wil de inspectie de bestuursgerichte aanpak verder ontwikkelen. Daarvoor is regelmatig contact met besturen een voorwaarde. Ten tweede is het onderwijsstelsel een belangrijk uitgangspunt van ons toezicht geworden. Gesprekken met het bestuur over bijvoorbeeld basisvaardigheden (taal, rekenen en burgerschap) zien we als middel om daar invulling aan te geven. Het doel van het periodiek bestuursgesprek is dat de inspectie en besturen elkaar regelmatig informeren over lopende en komende ontwikkelingen bij het bestuur, de scholen en de inspectie.

Daarnaast willen we met besturen in gesprek over de onderwijsresultaten van hun scholen. Verder bespreken we actuele ontwikkelingen in het onderwijsstelsel. Het gesprek leidt niet tot een rapport of een formeel verslag. Als we risico’s constateren bij scholen, kan het gesprek wel leiden tot afspraken over vervolgtoezicht.

Naast het vierjaarlijks onderzoek bestuur en scholen

Het periodiek bestuursgesprek vindt plaats naast het vierjaarlijks onderzoek bestuur en scholen. We blijven als gebruikelijk elke  jaar uitgebreid onderzoek doen bij ieder bestuur en zijn scholen.