Lokale Educatieve Agenda

De inspectie heeft onderzocht hoe gemeenten uitvoering geven aan de wettelijke eis dat er jaarlijks overleg moet zijn met schoolbesturen en kinderopvangorganisaties over het bevorderen van integratie, het voorkomen van segregatie, het bestrijden van onderwijsachterstanden en de inschrijving en toelating. Dit overleg staat in de praktijk bekend als het overleg over de Lokale Educatieve Agenda ofwel LEA- overleg.

De betrokken partijen geven deels gevolg aan de wettelijke bepalingen met betrekking tot het overleg. De gehoopte kwaliteitsdialoog met bijbehorende afspraken en meetbare doelen komt moeizaam tot stand komt.

Het rapport ‘Doelbereik lokale educatieve agenda.’ is tegelijk met een rapport over de kwaliteit van de voor- en vroegschoolse educatie (vve) en over een herijking van het toezicht vve en kinderopvang openbaar gemaakt. De inspectie pleit naar aanleiding van deze rapporten voor meer aandacht voor het inlopen en voorkomen van onderwijsachterstanden.