Toezicht op Overige educatie

De Inspectie van het Onderwijs houdt ook toezicht op diplomagerichte opleidingen voor mensen van 18 jaar en ouder die moeite hebben met de Nederlandse taal, rekenen en Digitale Vaardigheden (overige educatie).

Onder overige educatie vallen opleidingen voor zowel mensen met een Nederlandstalige als een anderstalige achtergrond. Elke gemeente bepaalt het aanbod aan opleidingen en waar de opleidingen gevolgd kunnen worden. Dit kan een roc zijn of een andere instelling die voor die opleidingen een erkenning van de minister heeft.

De werkwijze en het waarderingskader zijn beschreven in het Onderzoekskader mbo, hoofdstuk 9.4 en bijlage 4.

Jaarlijkse opgave opleidingen overige educatie

De adressering van de jaarlijkse opgave opleidingen overige educatie is met ingang van 2022 gewijzigd: Instellingen moeten deze opgave jaarlijks voor 15 oktober bij de inspectie aanleveren en niet meer bij de Dienst Uitvoering Onderwijs. In de opgave moeten instellingen melden welke opleidingen overige educatie zij in het lopende studiejaar verzorgen en welke zij in het voorgaande studiejaar hebben verzorgd. Dit is het gevolg van de wijziging van de Beleidsregel diploma-erkenning overige educatie per 1 januari 2022. 

Meldplicht

De meldplicht is gerelateerd aan artikel 6a.1.4 van de WEB, waarin is opgenomen dat indien een instelling een opleiding educatie langer dan 2 studiejaren niet heeft verzorgd, het recht op diploma-erkenning voor die opleiding van rechtswege vervalt. Indien een instelling deze opleiding(en) in de toekomst wil verzorgen, dient zij hier opnieuw een diploma-erkenning voor aan te vragen.

Instellingen met opleidingen overige educatie ontvangen een brief

Instellingen die opleidingen overige educatie aanbieden worden per brief nader geïnformeerd over welke informatie de inspectie in het kader van de opgave van de door  hen verzorgde opleidingen willen ontvangen en op welke manier zij de gevraagde gegevens voor 15 oktober bij de inspectie kunnen aanleveren.

Naast bovenstaande jaarlijkse opgave kan een instelling zelf aan DUO doorgeven wanneer een opleiding overige educatie niet, of niet meer, wordt verzorgd. Dit kan bij het Informatiecentrum onderwijs van DUO, e-mailadres ico@duo.nl.