Toezicht op Overige educatie

De Inspectie van het Onderwijs houdt ook toezicht op diplomagerichte opleidingen voor mensen van 18 jaar en ouder die moeite hebben met de Nederlandse taal, rekenen en Digitale Vaardigheden (overige educatie).

Onder overige educatie vallen opleidingen voor zowel mensen met een Nederlandstalige als een anderstalige achtergrond. Elke gemeente bepaalt het aanbod aan opleidingen en waar de opleidingen gevolgd kunnen worden. Dit kan een roc zijn of een andere instelling die voor die opleidingen een erkenning van de minister heeft.

De werkwijze en het waarderingskader zijn beschreven in het Onderzoekskader mbo, hoofdstuk 9.4 en bijlage 4.

Jaarlijkse opgave opleidingen overige educatie

De adressering van de jaarlijkse opgave opleidingen overige educatie is met ingang van 2022 gewijzigd: Instellingen moeten deze opgave jaarlijks voor 15 oktober bij de inspectie aanleveren en niet meer bij de Dienst Uitvoering Onderwijs. In de opgave moeten instellingen melden welke opleidingen overige educatie zij in het lopende studiejaar verzorgen en welke zij in het voorgaande studiejaar hebben verzorgd. Dit is het gevolg van de wijziging van de Beleidsregel diploma-erkenning overige educatie per 1 januari 2022. Deze beleidsregel is een uitwerking van artikel 1.4a.1, zesde lid, van de Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB).

Naast bovenstaande jaarlijkse opgave kan een instelling zelf aan DUO doorgeven wanneer een opleiding overige educatie niet, of niet meer, wordt verzorgd. Dit kan bij het Informatiecentrum onderwijs van DUO, e-mailadres ico@duo.nl.

Meldplicht

De meldplicht is gerelateerd aan artikel 6a.1.4 van de WEB, waarin is opgenomen dat indien een instelling een opleiding educatie langer dan 2 studiejaren niet heeft verzorgd, het recht op diploma-erkenning voor die opleiding van rechtswege vervalt. Indien een instelling deze opleiding(en) in de toekomst wil verzorgen, dient zij hier opnieuw een diploma-erkenning voor aan te vragen.

Definitie studiejaar

Zowel artikel 1.4a.1, zesde lid en artikel 6a.1.4 van de WEB als de Beleidsregel diploma-erkenning overige educatie hanteren de term studiejaar. In artikel 1.1.1 van de WEB is de definitie van het begrip studiejaar opgenomen. Deze luidt ‘het tijdvak dat aanvangt op 1 augustus en eindigt op 31 juli van het daarop volgend jaar’. De opgave opleidingen overige educatie dient dan ook over bovengenoemde periode te worden gedaan. Aanlevering van de gegevens over een ander tijdvak, bijvoorbeeld kalenderjaar, kan op grond van de definitie in de WEB niet worden toegestaan.