Jaargesprek bekostigde mbo-instellingen

In 2023 start de inspectie met het Jaargesprek in het mbo. We voeren vanaf dan jaarlijks een gesprek in de dialoogvorm met raden van toezicht en besturen van elke bekostigde mbo instelling over stelselthema’s.

In de afgelopen twee jaar hebben we in pilots met elf mbo’s dit jaargesprek ontwikkeld. Dat deden we in samenspraak met de MBO Raad, VTOI-NVTK en het Platform Raden van toezicht. Uit de pilots kwam naar voren dat het jaargesprek een goede manier is om een professionele relatie te ontwikkelen waarin vertrouwen is opgebouwd vanuit de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van het onderwijs in het mbo. Het gesprek geeft de mogelijkheid om elkaars perspectief te leren kennen en te delen en sterkt het begrip over en weer. Daarnaast geeft het door de focus op stelselthema’s de inspectie het zicht en inzicht dat we nodig hebben vanuit onze taak om toezicht te houden op het stelsel. Het gesprek geeft ons ook inzicht in het samenspel tussen besturen en raden van toezicht.

Inhoud van het jaargesprek

Dit jaargesprek vervangt niet het bestuursgesprek dat risicogericht is. Die gesprekken dienen immers een ander doel. In het jaargesprek kijken we met bestuurders en leden van de raad van toezicht naar trends en ontwikkelingen en hoe deze zich vertalen in het onderwijs. In de pilots spraken we met bestuurders en raden van toezicht onder meer over de socialisatiefunctie van het onderwijs en over fusies. De thema’s, die we met elke instelling samen kiezen in het agendagesprek, betreffen altijd complexe thema’s die verschillende invalshoeken kennen én waarover uitwisseling van perspectieven waardevol is.

Met wie voeren we het jaargesprek?

De gesprekken voeren we jaarlijks met het bestuur en de raad van toezicht van elke bekostigde instelling, met uitzondering van instellingen die onder verscherpt toezicht staan of in dat jaar een vierjaarlijks onderzoek hebben. Het kan voor een bestuur en raad van toezicht van meerwaarde zijn om bij dit gesprek ook een collega-instelling uit te nodigen. Gezien het doel van het gesprek willen we met maximaal twee instellingen tegelijkertijd in gesprek.

Wanneer van start?

Vanaf half december 2022 zullen we de eerste instellingen benaderen om een afspraak te maken voor allereerst het (digitale) agendagesprek gevolgd door het jaargesprek. In december zullen we in onze digitale bijeenkomsten met bestuurders over het jaarwerkplan ook de jaargesprekken toelichten. Ook lichten we het jaargesprek toe bij het platform van raden van toezicht en regiobijeenkomsten van de MBO Raad.