Het jaargesprek: dialoog vanuit gemeenschappelijke verantwoordelijkheid

In 2023 start de inspectie met het Jaargesprek besturen, raden van toezicht en inspectie in het mbo. We voeren vanaf dan jaarlijks een gesprek in de dialoogvorm met raden van toezicht en besturen van elke bekostigde mbo-instelling over stelselthema’s.

Doel van het jaargesprek

Het jaargesprek is een goede manier om een professionele relatie te ontwikkelen resp. te bestendigen, een relatie waarin vertrouwen is opgebouwd vanuit de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van het onderwijs in het mbo. Het gesprek geeft de mogelijkheid om elkaars perspectief te leren kennen en te delen en het sterkt het begrip over en weer.  
Dat kwam naar voren uit twee achtereenvolgende pilots, waarin we in de afgelopen twee jaar met elf mbo’s dit jaargesprek hebben ontwikkeld. Dat deden we in samenspraak met de MBO Raad, VTOI-NVTK en het Platform Raden van toezicht. 
Door de focus op stelselthema’s geeft het jaargesprek daarnaast aan de inspectie het zicht en inzicht op stelselniveau. Dat zicht hebben we nodig vanuit onze taak om toezicht te houden op het stelsel en knelpunten te analyseren en agenderen op regionaal en landelijk niveau. De toegevoegde waarde zit dus uitdrukkelijk ook in het verkennen van vraagstukken die de reikwijdte van individuele scholen overstijgt. 

Inhoud van het jaargesprek

Dit jaargesprek vervangt niet het bestuursgesprek dat risicogericht is. Het bestuursgesprek dient immers een ander doel. 
In het jaargesprek kijken we met bestuurders en leden van de raad van toezicht naar trends en ontwikkelingen die impact hebben op de maatschappelijke opdracht van het onderwijs. Hoe spelen instellingen daarop in, voor welke uitdagingen staan ze en in het bijzonder: welke dilemma’s ervaren ze? In de pilot spraken we met bestuurders en raden van toezicht bijvoorbeeld over afstandsonderwijs en de socialisatiefunctie van het onderwijs tegen de achtergrond van de coronapandemie. 
De thema’s kiezen we samen met de instelling in het agendagesprek. Dat vindt ongeveer een maand voorafgaand aan het jaargesprek plaats. Uit dat gesprek komt een agenda met twee of maximaal drie onderwerpen. Dat zijn altijd complexe onderwerpen die verschillende invalshoeken kennen én waarover uitwisseling van perspectieven waardevol is. De inspectie brengt altijd één relevant onderwerp in dat met alle instellingen in datzelfde jaar besproken wordt, om hier op het niveau van het stelsel uitspraken over te kunnen doen.

Veelgestelde vragen

Meer vragen?

Hebt u andere vragen over het jaargesprek of over een van onze onderzoeksthema’s? Dan kunt u altijd contact opnemen met de contactinspecteur van uw instelling.