Examinering, de examencommissie en diplomering

Goede en betrouwbare toetsing is een belangrijk onderdeel van goed onderwijs. De inspectie kijkt naar de eisen die de wet stelt aan toetsing, examinatoren en de examencommissie. De examencommissie vervult een belangrijke rol bij het vaststellen of een student voldoet aan de eisen die horen bij de verleende graad. Bovendien borgt ze de kwaliteit van toetsen.

Onderzoek examencommissies

In 2015 hebben we ons onderzoek afgerond naar de rol en het functioneren van examencommissies als belangrijke waakhond voor de kwaliteit van de toetsing en de examinering. Uit de enquête in 2014, de rondetafelgesprekken en analyse van de signalen zijn specifieke onderwerpen naar voren gekomen waar examencommissies mee worstelen. Over die onderwerpen is gerapporteerd.

Bij eerder onderzoek in 2009 (Boekhouder of wakend oog) bleek dat er grote verschillen waren in de manier waarop examencommissies hun taak interpreteerden. Inmiddels zijn de wettelijk vereisten aangescherpt en hebben instellingen veel in het werk gesteld om de examencommissies in positie te brengen.

In de periode 2010 tot 2012 publiceerden wij drie rapporten over alternatieve afstudeertrajecten.

Documenten