Toetsing in het hoger onderwijs

Over de waarde van het diploma mag geen twijfel bestaan. Daarom hebben opleidingen de taak te zorgen voor de kwaliteit van toetsing. De examencommissies van opleidingen borgen de toetskwaliteit. 

Toetskwaliteit

De kwaliteit van de toetsing hangt in de eerste plaats af van de kwaliteit van en de consistentie tussen de afzonderlijke onderdelen van de toetsing:

  • het toetsbeleid;
  • het toetsplan;
  • de toets;
  • en de toetstaken.

Daarnaast zijn een goede toetsorganisatie en een toetsbekwaamheid van alle betrokkenen belangrijke voorwaarden voor de toetskwaliteit. De inspectie heeft in 2016 onderzoek gedaan naar de kwaliteit van de toetsing in het hoger onderwijs. In deze publicatie vindt u desgewenst ook een toelichting op bovenstaande onderdelen van de toetsing.

Examencommissies

De examencommissies borgen de kwaliteit van de toetsing en werken daartoe altijd samen met docenten en managers. Examencommissies stellen vast of een student voldoet aan de beoogde eindkwalificaties en zij borgen de kwaliteit van alle toetsen. Als belangrijke instrumenten benutten ze de aanwijzing van examinatoren, het geven van richtlijnen aan examinatoren en het steekproefsgewijs onderzoeken van toetsen. Ook nemen examencommissies beslissingen over klachten en verzoeken van studenten. 

Versterking examencommissies

Om examencommissies  te stimuleren in hun functioneren heeft de inspectie in 2015 een conferentie georganiseerd waar examencommissies en managers praktijkvoorbeelden met elkaar deelden. Deze zijn samen met veel achtergrondinformatie zoals interviews, artikelen, handreikingen en tools opgenomen in een e-magazine.

Inspectieonderzoek

De inspectie heeft enkele onderzoeken naar de examencommissies uitgevoerd en zal dit thema blijven monitoren. Op de pagina Examinering, de examencommissie en diplomering vindt u meer informatie over de inspectieonderzoeken.