VMBO Maastricht

Deze pagina biedt u een overzicht van de informatie van de Inspectie van het Onderwijs met betrekking tot VMBO Maastricht en LVO Maastricht. Ook hebben we verwijzingen opgenomen naar andere belangrijke informatiebronnen.

Grote onregelmatigheden schoolexamens VMBO Maastricht

Op vrijdag 22 juni 2018 heeft de Inspectie van het Onderwijs, na overleg met de minister voor basis- en voortgezet onderwijs, het voornemen geuit om de centrale examens van 354 vmbo-leerlingen van het VMBO Maastricht - het Sint Maartenscollege en Porta Mosana - ongeldig te verklaren. Dat was nodig omdat bleek dat de leerlingen wezenlijke onderdelen van de leerstof niet hadden afgerond. Hierdoor was de waarde van het diploma niet meer gegarandeerd. Dit kwam doordat de school zeer onverantwoord had gehandeld rond de schoolexamens door toetsen niet af te nemen en resultaten niet of verkeerd te registreren.

De school heeft zich niet aan de examenregels gehouden (het Eindexamenbesluit VO en het schooleigen examenreglement). Praktisch gezien houdt dit in dat de school bij veel leerlingen voor veel vakken niet alle onderdelen van de schoolexamens heeft afgenomen. Deze onregelmatigheden hadden bij de directeur, de ouders en de inspectie gemeld moeten worden. Dat is niet gebeurd. Daarnaast zijn de resultaten van onderdelen van de schoolexamens onjuist geregistreerd. De school had de leerlingen die hun schoolexamen niet hadden afgerond voor de centrale examens niet toe mogen laten tot de centrale examens.

Centraal examens blijven geldig tot 1 januari 2019

Alle betrokkenen wilden ervoor zorgen dat zoveel mogelijk examenkandidaten van het VMBO Maastricht hun diploma alsnog kunnen halen. Om die reden heeft de minister voor basis- en voortgezet onderwijs meteen laten onderzoeken of de centrale examens in april en mei goed zijn afgenomen. Op basis van de uitkomsten van zorgvuldig nader onderzoek door de inspectie en het College voor Toetsing en Examens (CvTE) heeft de minister  – op advies van de inspectie – in het belang van de examenkandidaten besloten dat de leerlingen de centrale examens niet opnieuw hoeven te maken. De cijfers voor de centrale examens blijven staan tot 1 januari 2019. De minister maakte daarbij gebruik van zijn bevoegdheid om af te wijken van de examenregels. Dat was volgens de minister nodig omdat de situatie uniek is en omdat leerlingen zo min mogelijk de dupe moeten zijn van het wanbeleid van de school.

Repareren schoolexamens onder toezicht van externe examencommissie

De leerlingen kregen hierdoor de tijd om hun schoolexamens te repareren en daarmee alsnog hun diploma te behalen. Hierbij hoefden de leerlingen niet het gehele schoolexamen in te halen, maar alleen de onderdelen die vallen onder de landelijk vastgestelde eindtermen. Dit is zo veel mogelijk in een beperkt aantal toetsen samengenomen. Op verzoek van de minister is er een externe examencommissie ingesteld die verantwoordelijk was voor het afnemen en vaststellen van de beoordeling van de hersteltoetsen. De externe examencommissie heeft aanvullend onderzoek laten verrichten naar de schoolexamens. De inspectie heeft het werk van de examencommissie gemonitord.

In de zomer en het najaar van 2018 hebben de resterende leerlingen nog opdrachten gemaakt, centrale examens herkanst of zijn eind oktober in de gelegenheid gesteld om hersteltoetsen te maken. Op 14 november 2018 hebben de meesten van hen het nieuws ontvangen dat zij geslaagd zijn.

Nadere onderzoeken

Naar aanleiding van de onregelmatigheden bij de schoolexamens bij VMBO Maastricht heeft de Inspectie van het Onderwijs in het najaar van 2018 verschillende onderzoeken uitgevoerd. Ook heeft de Auditdienst Rijk op verzoek van de inspectie onderzoek gedaan naar de werkwijze van de inspectie in deze casus.

Schoolexamens en centraal examen bij VMBO Maastricht

De inspectie heeft specifiek onderzoek bij VMBO Maastricht gedaan naar de gang van zaken rondom de schoolexamens en het centrale examen. De aanleiding voor dit onderzoek was een signaal dat op 14 juni 2018 is afgegeven aan de inspectie, waarin werd gemeld dat een leerling in de vmbo basisberoepsgerichte leerweg de uitslag 'geslaagd' had ontvangen, maar voor een vak nog niet alle schoolexamens had afgerond. Dit onderzoek is inmiddels afgerond.

In dit rapport Specifiek onderzoek VMBO Maastricht staat dat de school zich bij de schoolexamens niet gehouden heeft aan het zelf vastgestelde Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) en de regels uit het eigen examenreglement. Ook zijn de regels uit het wettelijke Eindexamenbesluit niet allemaal gevolgd.

Kwaliteitsonderzoek bij VMBO Maastricht en andere scholen van LVO Maastricht

Naar aanleiding van de onregelmatigheden bij de schoolexamens bij VMBO Maastricht heeft de Inspectie van het Onderwijs elf scholen van de stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs (LVO) nader onderzocht. Daarbij is beoordeeld of het onderwijs van voldoende kwaliteit is en of het bestuur en management voldoende zicht hebben op de borging van de onderwijskwaliteit. De eindrapporten van deze onderzoeken zijn na hoor en wederhoor in december 2018 definitief vastgesteld.

Bij verschillende scholen zijn tekortkomingen geconstateerd. De scholen hebben herstelopdrachten gekregen en het bestuur en de directies van LVO-scholen zijn daar direct mee aan de slag gegaan. De inspectie houdt de komende tijd toezicht om vast te stellen in hoeverre de inspanningen het beoogde effect hebben. Met het bestuur van LVO zijn hierover goede afspraken gemaakt.

Onderzoek naar bestuurlijk handelen van LVO Maastricht

Daarnaast is het bestuurlijk handelen van LVO onderzocht en heeft de inspectie beoordeeld hoe het bestuur de kwaliteit van het onderwijs waarborgt. In het onderzoek over het bestuurlijk handelen concludeert de inspectie onder meer dat er sprake is geweest van ernstige nalatigheid van het bestuur en de raad van toezicht. Ook in dit rapport zijn herstelopdrachten geformuleerd. In het rapport is ook een zienswijze van LVO opgenomen. Ook dit rapport Specifiek onderzoek bestuurlijk handelen Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs is na hoor en wederhoor in december 2018 definitief vastgesteld.

Onderzoek naar de inzet van de Inspectie van het Onderwijs

De inspecteur-generaal van het onderwijs heeft, na overleg met het ministerie van OCW, de Auditdienst Rijk (ADR) gevraagd om een onafhankelijk onderzoek te doen naar het handelen van de inspectie in deze casus, om er lessen uit te kunnen trekken. De ADR heeft in december 2018 het rapport Het handelen van de Inspectie van het Onderwijs bij het toezicht op het VMBO Maastricht opgeleverd. De ADR geeft in het rapport de Inspectie van het Onderwijs een aantal aanbevelingen voor verbetering van haar toezicht naar aanleiding van de gebeurtenissen rond de examens op VMBO Maastricht. Vooral de manier waarop de inspectie omgaat met signalen van bijvoorbeeld ouders, kan beter. Naar aanleiding van het rapport heeft de inspectie onder meer de volgende acties ondernomen:

  • De systematiek voor de registratie en doorgeleiding van signalen is inmiddels verbeterd.
  • Signalen over bijvoorbeeld lesuitval en de specifieke signalen over examens die bij de interne Werkgroep Examens binnenkomen, worden beter gekoppeld, zodat er steeds een totaaloverzicht is.
  • Binnengekomen signalen bespreekt de inspectie voortaan maandelijks op managementniveau.
  • Signalen krijgen een vaste plek in inspectierapporten over besturen en scholen, zodat ouders kunnen zien welke inhoudelijke onderwerpen besproken zijn en welke afspraken met het bestuur of de school zijn gemaakt.
  • Samen met ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap zet de Inspectie van het Onderwijs in op verdere professionalisering van het intern toezicht van onderwijsinstellingen.
  • Binnen het toezicht besteedt de inspectie meer aandacht aan de regionale ontwikkelingen en context van scholen.
  • De borging van de kwaliteit van examens komt uitgebreider aan bod bij onderzoeken.


In het ADR-rapport is een reactie van de inspectie opgenomen, waarin uitgebreid wordt ingegaan op de conclusies en aanbevelingen.