Deze pagina biedt u een overzicht van de informatie van de Inspectie van het Onderwijs met betrekking tot VMBO Maastricht en LVO Maastricht. Ook hebben we verwijzingen opgenomen naar andere belangrijke informatiebronnen. Op vrijdag 14 december 2018 worden na 16 uur de laatste rapporten openbaar. De nieuwsberichten met verwijzingen naar de rapporten zijn te vinden op de homepage van deze website.

Grote onregelmatigheden schoolexamens VMBO Maastricht

Op vrijdag 22 juni 2018 heeft de Inspectie van het Onderwijs, na overleg met de minister voor basis- en voortgezet onderwijs, het voornemen geuit om de centrale examens van 354 vmbo-leerlingen van het VMBO Maastricht - het Sint Maartenscollege en Porta Mosana - ongeldig te verklaren. Dat was nodig omdat bleek dat de leerlingen wezenlijke onderdelen van de leerstof niet hadden afgerond. Hierdoor was de waarde van het diploma niet meer gegarandeerd. Dit kwam doordat de school zeer onverantwoord had gehandeld rond de schoolexamens door toetsen niet af te nemen en resultaten niet of verkeerd te registreren.

De school heeft zich niet aan de examenregels gehouden (het Eindexamenbesluit VO en het schooleigen examenreglement). Praktisch gezien houdt dit in dat de school bij veel leerlingen voor veel vakken niet alle onderdelen van de schoolexamens heeft afgenomen. Deze onregelmatigheden hadden bij de directeur, de ouders en de inspectie gemeld moeten worden. Dat is niet gebeurd. Daarnaast zijn de resultaten van onderdelen van de schoolexamens onjuist geregistreerd. De school had de leerlingen die hun schoolexamen niet hadden afgerond voor de centrale examens niet toe mogen laten tot de centrale examens.

Centraal examens blijven geldig tot 1 januari 2019

Alle betrokkenen willen ervoor zorgen dat zoveel mogelijk examenkandidaten van het VMBO Maastricht hun diploma alsnog kunnen halen. Om die reden heeft de minister voor basis- en voortgezet onderwijs meteen laten onderzoeken of de centrale examens in april en mei goed zijn afgenomen. Op basis van de uitkomsten van zorgvuldig nader onderzoek door de inspectie en het College voor Toetsing en Examens (CvTE) heeft de minister  – op advies van de inspectie – in het belang van de examenkandidaten besloten dat de leerlingen de centrale examens niet opnieuw hoeven te maken. De cijfers voor de centrale examens blijven staan tot 1 januari 2019. De minister maakt daarbij gebruik van zijn bevoegdheid om af te wijken van de examenregels. Dat is volgens de minister nodig omdat de situatie uniek is en omdat leerlingen zo min mogelijk de dupe moeten zijn van het wanbeleid van de school.

Repareren schoolexamens onder toezicht van externe examencommissie

De leerlingen krijgen hierdoor de tijd om hun schoolexamens te repareren en daarmee alsnog hun diploma te behalen. Hierbij hoeven de leerlingen niet het gehele schoolexamen in te halen, maar alleen de onderdelen die vallen onder de landelijk vastgestelde eindtermen. Dit wordt zo veel mogelijk in een beperkt aantal toetsen samengenomen. Op verzoek van de minister is er een externe examencommissie ingesteld die verantwoordelijk is voor het afnemen en vaststellen van de beoordeling van de hersteltoetsen. De externe examencommissie heeft aanvullend onderzoek laten verrichten naar de schoolexamens. De inspectie monitort het werk van de examencommissie.

Betrokkenheid inspectie bij VMBO Maastricht

Het VMBO Maastricht staat, zoals alle scholen, onder toezicht van de inspectie. De inspectie bezoekt iedere school tenminste een keer per vier jaar. Daarnaast worden ook alle besturen elke vier jaar onderzocht. Ongeacht de beoordeling van de school. Ook bij het VMBO Maastricht heeft de inspectie dergelijke onderzoeken uitgevoerd.

Als er aanleiding voor is, wordt een school en/of bestuur vaker onderzocht. Aanleiding hiervoor kunnen binnengekomen signalen/klachten zijn. Naar aanleiding van eerdere klachten en signalen is er sinds 2016 in toenemende mate contact geweest tussen de inspectie en VMBO Maastricht. Hierover leest u meer op rijksoverheid.nl.

Ook zijn er afspraken gemaakt over het terugdringen van lesuitval. Eén van de vmbo-afdelingen staat al sinds 2016 onder verscherpt toezicht. Er loopt sinds mei 2018 een kwaliteitsonderzoek op een van de vmbo-scholen. Vanwege de ernst van de situatie heeft de inspectie besloten dit onderzoek uit te breiden en tevens onderzoek te doen  naar het bestuur van LVO Maastricht.

De rapporten die de inspectie heeft uitgebracht over VMBO Maastricht en LVO Maastricht zijn te vinden op onze website Zoek Scholen.

Lopende onderzoeken

Op dit moment loopt er nog een aantal onderzoeken van Inspectie van het Onderwijs bij het VMBO Maastricht en LVO Maastricht. De inspectie heeft de Audit Dienst Rijk gevraagd onderzoek te doen naar de werkwijze van de inspectie in deze casus.

Schoolexamens en centraal examen bij VMBO Maastricht

De inspectie heeft specifiek onderzoek bij VMBO Maastricht gedaan naar de gang van zaken rondom de schoolexamens en het centrale examen. De aanleiding voor dit onderzoek was een signaal dat op 14 juni jl. is afgegeven aan de inspectie, waarin werd gemeld dat een leerling in de vmbo basisberoepsgerichte leerweg de uitslag 'geslaagd' had ontvangen, maar voor een vak nog niet alle schoolexamens had afgerond. Dit onderzoek is inmiddels afgerond.

In dit rapport ‘Specifiek onderzoek VMBO Maastricht’ staat dat de school zich bij de schoolexamens niet gehouden heeft aan het zelf vastgestelde Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) en de regels uit het eigen examenreglement. Ook zijn de regels uit het wettelijke Eindexamenbesluit niet allemaal gevolgd.

Kwaliteitsonderzoek bij VMBO Maastricht en andere scholen van LVO Maastricht

Bij een van de vmbo-scholen liep sinds mei 2018 een kwaliteitsonderzoek. Dit onderzoek wordt uitgebreid met een specifiek onderzoek op 11 scholen van de stichting LVO en een onderzoek naar bestuurlijk handelen. Direct na de zomervakantie van 2018 worden de scholen bezocht voor dit onderzoek. De onderzoeksvraag is of het onderwijs van voldoende kwaliteit is en of het bestuur en management voldoende zicht hebben op de kwaliteitsborging van de onderwijskwaliteit. Het gaat dan in het bijzonder om de examenkwaliteit, de onderwijstijd en de werking van de klachtenprocedure. Het eindrapport van dit onderzoek zal naar verwachting in de loop van december gereed zijn.

Onderzoek naar bestuurlijk handelen van LVO Maastricht

Naar aanleiding van de geconstateerde gebreken bij de examens onderzoekt de inspectie ook het bestuurlijk handelen van LVO en hoe het bestuur de kwaliteit van het onderwijs waarborgt. Het onderzoek maakt duidelijk of het bestuur van LVO de tekortkomingen binnen korte termijn kan wegwerken. Het eindrapport zal naar verwachting in de loop van december gereed zijn.

Onderzoek naar de inzet van de Inspectie van het Onderwijs

De inspecteur-generaal heeft, na overleg met het ministerie van OCW, de Auditdienst Rijk (ADR) gevraagd om een onafhankelijk onderzoek te doen naar het handelen van de inspectie in deze casus vanaf het moment van ontstaan van het VMBO Maastricht in augustus 2015. De ADR bepaalt zelf de wijze van onderzoek en spreekt in dit kader met de inspectie en waar nodig met partijen daarbuiten. De ADR levert naar verwachting in december het rapport op.

Informatie van VMBO Maastricht en het ministerie van OCW

VMBO Maastricht

VMBO Maastricht houdt zelf ouders en leerlingen op de hoogte van de actuele situatie. Informatie vindt u op de website van de school.

Bij vragen over individuele situaties van examenkandidaten kunt u terecht op de school. VMBO Maastricht is bereikbaar via e-mailadres vmbo@lvomaastricht.nl of via telefoonnummer 043-3526868.

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Op de website van de rijksoverheid is een informatiepagina over VMBO Maastricht te vinden van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Op deze pagina kunt u de brieven van de minister aan de Tweede Kamer, nieuwsberichten en actuele vragen en antwoorden vinden.

Daarnaast is er door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap een telefoonnummer ingesteld voor ouders en leerlingen met vragen die geen betrekking hebben op hun individuele situatie.  

Telefoonnummer 050 - 599 77 99, bereikbaar tussen 09.00 uur en 17.00 uur.

Contact met de Inspectie van het Onderwijs

Zoekt u contact met de Inspectie van het onderwijs? U kunt op verschillende manieren contact met ons opnemen. Contactgegevens vindt u op de contactpagina op onze website. U kunt onder andere contact met ons opnemen via het contactformulier op onze website.