De staat van het (voortgezet) speciaal onderwijs

Voor leerlingen die het speciaal onderwijs (so) verlieten is voor het eerst zicht op het behalen van de referentieniveaus voor taal en rekenen. Een groot deel van de so-leerlingen die hebben deelgenomen aan de eindtoets beheerste minstens het fundamentele niveau voor lezen en taalverzorging, maar dit percentage is lager voor rekenen.

Veel besturen en scholen hebben concrete doelen voor taal en rekenen, maar slechts een minderheid van de scholen heeft een visie en concrete doelen voor de basisvaardigheid burgerschap.

Alhoewel het lerarentekort iets is gedaald, is de omvang van het tekort in het (voortgezet) speciaal onderwijs ((v)so) nog steeds groot en zal het de komende jaren aanhouden. Om uitval van leraren te voorkomen, is onder meer een goede begeleiding van beginnende leraren noodzakelijk.

Het arbeidsperspectief voor leerlingen die uitstromen uit het arbeidsmarkgerichte uitstroomprofiel in het vso is nog steeds somber. Kwetsbare leerlingen in dit profiel hebben veel hulp en begeleiding nodig om een mbo 1-traject succesvol te kunnen doorlopen. Voor deze leerlingen kan een entreetraject binnen het vso uitkomst bieden om uitval te voorkomen.

Bekijk ook het digitale magazine bij De Staat van het Onderwijs 2023. Hierin koppelen we de feiten en cijfers uit het rapport aan verhalen en suggesties uit de onderwijspraktijk.