Schorsen en verwijderen in het voortgezet onderwijs

Een school voor voortgezet onderwijs mag leerlingen schorsen. De leerling heeft dan tijdelijk geen toegang tot het reguliere onderwijs.

Duur schorsing

Een school voor voortgezet onderwijs mag leerlingen maximaal 1 aaneengesloten week schorsen. Duurt de schorsing langer dan 1 dag? Dan moet het schoolbestuur ons op de hoogte brengen. Dit gaat via het meldingsformulier schorsing en verwijdering in het Internet Schooldossier van de school. Ook moet het schoolbestuur de reden van de schorsing vermelden in het formulier. Meer over het het digitaal melden vindt u verderop deze pagina. 

Wanneer een school van plan is een leerling te verwijderen moet de school met de inspectie overleggen. Als dit overleg langer duurt dan een week, kan de leerling ook langer worden geschorst. Tijdens dit overleg wordt onder meer gesproken over hoe de leerling het onderwijs tijdens, maar ook na de schorsing voort kan zetten.

Onderwijs tijdens schorsing

Is een leerling geschorst? Dan mag hij of zij geen normale lessen volgen. Dit betekent niet dat de leerling vrij heeft van school. De school blijft verplicht de leerling onderwijs te geven. Dit kan bijvoorbeeld met extra huiswerk. De school maakt dan met de leerling en/of de ouders een afspraak om het huiswerk te bespreken.

Verwijdering

Een school voor voortgezet onderwijs kan in bijzondere situaties besluiten een leerling te verwijderen. Voordat de school hiertoe besluit, moeten de ouders eerst in de gelegenheid worden gesteld om te worden gehoord. De leerling mag niet voor het eind van het jaar worden verwijderd vanwege zijn onderwijsprestaties. Tot slot mag een leerling pas worden verwijderd als de school een nieuwe school voor hem of haar heeft gevonden.

Brief over schorsing en verwijdering

De school moet de ouders en de leerling schriftelijk op de hoogte brengen van de schorsing of de verwijdering. In de brief van de school staat waarom de leerling is geschorst en voor hoe lang. Of als de leerling wordt verwijderd waarom hij of zij wordt verwijderd. Ook staat in de brief hoe de ouders of de leerling bezwaar kunnen maken tegen het besluit.

Digitaal melden van schorsingen en (voornemen tot) verwijdering

De school meldt met behulp van het elektronische meldingsformulier in het Internet Schooldossier de schorsing van een leerling. De school krijgt een automatisch aangemaakte ontvangstbevestiging. Daarin staan de verstrekte gegevens en een registratienummer. Dit registratienummer dient te worden gebruikt in eventuele correspondentie met de inspectie over de betreffende schorsing. Wij nemen in voorkomende gevallen contact met de school voor een nadere toelichting op de melding.

Ook melding van een voornemen tot verwijdering vindt plaats via het elektronische meldingsformulier. Na ontvangst van de melding verzoeken we de school om ons te informeren over de wijze waarop de betrokken leerling onderwijs kan blijven volgen. Als er aanleiding voor is, nemen we contact met de school op voor nadere toelichting of nader overleg.

Na een definitief besluit tot verwijdering moet de school ons schriftelijk en met opgave van redenen in kennis stellen.

Wettelijke regels schorsing

De wettelijke regels rond het toelaten, schorsen en verwijderen van leerlingen vindt u in Hoofdstuk 8 WVO 2020 Deelname  en in de artikelen 8.14 , 15 en 16.