Uitvoering van het onderzoek

De peiling Schrijfvaardigheid einde (s)bo vond plaats in het schooljaar 2018/2019. Aan het peilingsonderzoek deed een representatieve steekproef van 95 bo-scholen met 2.438 leerlingen en 38 sbo-scholen met 920 leerlingen mee. Om inzicht te krijgen in de inhoud en de vormgeving van het schrijfonderwijs en de attitude en achtergrondkenmerken van leerlingen en leerkrachten, vulden directeuren of taalcoördinatoren, leerkrachten en leerlingen vragenlijsten in en werden leerkrachten en leerlingen geïnterviewd. Daarnaast verzamelden we via lesobservaties informatie over de activiteiten in de schrijfles. Een consortium bestaande uit GION onderwijs/onderzoek, de Rijksuniversiteit Groningen, de Universiteit Utrecht, het Kohnstamm Instituut, Cito en de NHL Hogeschool voerde het peilingsonderzoek in opdracht van de Inspectie van het Onderwijs uit.

Een uitgebreide beschrijving van de opzet en uitvoering van het onderzoek kunt u vinden in hoofdstuk 1 van deel C van het rapport Peil.Schrijfvaardigheid.