Schrijfonderwijs

Peil.Schrijfvaardigheid geeft zicht op het schrijfonderwijs op Nederlandse scholen voor basisonderwijs en speciaal basisonderwijs. Verschillende aspecten van het schrijfonderwijs komen aan bod. Zo is onderzocht welke leerstof scholen aanbieden, hoeveel tijd ze besteden aan schrijfonderwijs, hoe ze differentiёren en hoe ze de schrijfontwikkeling van leerlingen volgen.

We noemen hier puntsgewijs een aantal resultaten uit het onderzoek op het gebied van schrijfonderwijs. De volledige informatie vindt u vanaf pagina 47 in het rapport Peil.Schrijfvaardigheid.

  • Meer dan de helft van de basisscholen en twee derde van de sbo-scholen heeft taalbeleid.
  • In de visie van leerkrachten ligt de nadruk op de communicatieve en expressieve functie van schrijven.
  • In lesdoelen, lessen, instructie en feedback is vooral veel aandacht voor correct taalgebruik.
  • Onderwijstijd voor schrijven verschilt tussen scholen, maar nauwelijks tussen het basisonderwijs en speciaal basisonderwijs. Gemiddeld is de tijd voor schrijfonderwijs ruim een uur per week.
  • Schrijfonderwijs wordt op scholen geїntegreerd met zowel andere taaldomeinen als andere vakken.
  • Er wordt het vaakst gewerkt aan verhalende teksten en verslagen van activiteiten of belevenissen, gericht op het amuseren en informeren van de lezer met bekende leeftijdgenoten als publiek.
  • In schrijflessen gaat de meeste tijd en aandacht naar de voorbereidende fase en de schrijffase.
  • Leerkrachten monitoren het schrijfproces en de schrijfvaardigheidsontwikkeling van leerlingen meestal door rondlopen en observeren.
  • Leerkrachten beoordelen teksten vooral door er een totaaloordeel over te geven, meestal met een woordschaal of cijfer.