Meetinstrumenten

De schrijftaken voor deze peiling zijn ontwikkeld op basis van het referentiekader en de domeinbeschrijving Schrijfvaardigheid in het basisonderwijs (Hoogeveen, 2017). Naast de domeinbeschrijving is er ten behoeve van het peilingsonderzoek ook een review 'Effectief schrijfonderwijs op de basisschool: een didactisch kader ten behoeve van landelijk peilingonderzoek' opgesteld (Janssen en Weijen, 2017) die de basis vormde voor de kenmerken van het schrijfonderwijs die in het peilingsonderzoek in kaart zijn gebracht. Voor het verzamelen van de gegevens over het schrijfonderwijs is gebruik gemaakt van een schoolvragenlijst en een leerkrachtvragenlijst. Daarnaast zijn voor een verdiepend onderzoek naar het onderwijsleerproces interviews gehouden met leerkrachten en leerlingen en werden lesobservaties gedaan. Tot slot zijn er gegevens over leerlingkenmerken verzameld. Deze zijn verkregen uit de schooladministratie (leerlinggewicht, leeftijd, geslacht) en via een leerlingvragenlijst.

Een uitgebreide beschrijving van het instrumentarium kunt u vinden in hoofdstuk 1 van deel C van het rapport Peil.Schrijfvaardigheid.

In onderstaand technisch rapport van het consortium dat de instrumentontwikkeling en de dataverzameling voor deze peiling uitvoerde, vindt u een uitgebreide verantwoording van het instrumentarium en de dataverzameling met dit instrumentarium.