Leerlingprestaties

Specifiek voor dit peilingsonderzoek zijn taken ontwikkeld om de schrijfvaardigheid van leerlingen in kaart te brengen. Hierbij zijn de referentieniveaus voor schrijfvaardigheid uit het referentiekader Nederlandse taal en rekenen als uitgangspunt genomen. Uit de peiling blijkt dat 73% van de groep-8-leerlingen (bo) en 33% van de schoolverlaters (sbo) het fundamentele niveau 1F behaalt. Het streefniveau 1S/2F wordt door 28% van de bo-leerlingen en 9% van de sbo-leerlingen behaald. Daarmee zijn de prestaties van sbo-leerlingen significant lager dan de prestaties van bo-leerlingen. De resultaten betekenen bovendien dat in beide schooltypen de ambities ten aanzien van 1F en 1S/2F (85% van de leerlingen behaalt 1F en 65% 1S/2F) niet worden behaald.

We noemen hier puntsgewijs overige belangrijke bevindingen uit het onderzoek op het gebied van leerlingprestaties. De volledige informatie over alle bevindingen vindt u vanaf pagina 95 in het rapport Peil.Schrijfvaardigheid.

  • Leerlingen die 1F niet beheersen, presteren iets lager op opbouwaspecten dan op formulering- en inhoudsaspecten. Leerlingen die minimaal 1F beheersen, presteren even goed op opbouw, formulering en inhoud.
  • Minimaal de helft van de teksten van de leerlingen krijgt minimaal een voldoende voor ‘algemene indruk’.
  • Teksten van leerlingen bevatten veel niet-lopende constructies, spelfouten en interpunctiefouten.
  • Teksten met een hogere score voor algemene indruk, langere teksten en teksten met hogere scores op correctheidsaspecten worden doorgaans geschreven door leerlingen met een hogere schrijfvaardigheid.
  • Hoewel er wel verschillen zijn tussen 2009 en 2019 in de scores op de 3 taken die in beide jaren zijn afgenomen, zijn nagenoeg geen verschillen in prestaties als we de prestaties op de 3 taken samen bekijken.