Blog Arnold Jonk

Aan de slag gaan met je eigen onderzoeksvragen. Dat vormt een belangrijk onderdeel van het onderwijs in Natuur en Techniek. Het stimuleert leerlingen om eigenaar te zijn van hun eigen leerproces.

Onderzoeksvaardigheden stimuleren vraagt van leerkrachten een andere aanpak dan zij gewend zijn. Pas de laatste jaren wordt er in Nederland op de pabo’s meer aandacht besteed aan onderzoeksvaardigheden van leerlingen èn leerkrachten. Een goede ontwikkeling. Maar het betekent ook dat we met z’n allen nog heel erg aan het ontdekken zijn hoe we het onderwijs in Natuur en Techniek het beste kunnen vormgeven.

Dit eerste peilingsonderzoek naar Natuur en Techniek onder regie van ons als inspectie, maakt ons ook duidelijk dat we nog onvoldoende zicht hebben op de factoren in het onderwijsleerproces die de prestaties van leerlingen beïnvloeden.
We zien dat voorhoedescholen erin slagen een rijker onderwijsaanbod neer te zetten. Maar in de kennistoets en de praktische opdrachten zien we dat niet weerspiegeld. Daarmee kunnen we niet stellen dat leerlingen op de voorhoedescholen geen profijt hebben van het rijkere aanbod. Wellicht hadden we dit op een andere manier in kaart moeten brengen. Het kan ook zijn dat er nog andere factoren van invloed zijn, die we niet hebben gemeten. Ook is de vraag in hoeverre er al langere tijd sprake is van een rijker aanbod en of scholen dit aanbod doelgericht genoeg inzetten. En: in hoeverre sturen scholen aan op de toepassing van het geleerde in nieuwe situaties? Tal van vragen om te overdenken in aanloop naar een volgende peiling van dit inhoudsgebied. We willen daarbij ook verkennen of we Peil.onderwijs in de nabije toekomst met TIMSS kunnen combineren.

Wij hopen met Peil.Natuur en Techniek alle betrokkenen bij het onderwijs in dit inhoudsgebied aanknopingspunten te bieden voor een brede dialoog over de inhoud, kwaliteit en het niveau van het onderwijs.

Er zijn de laatste jaren veel initiatieven ontplooid om het onderwijs in Natuur en Techniek meer aandacht te geven. Daarbij staat een onderzoekende houding vaak centraal. Laten wìj met elkaar onderzoeken hoe we de balans tussen sturen en durven loslaten en tussen kennis en onderzoeksvaardigheden in het onderwijs kunnen vinden zodat àlle Nederlandse kinderen de ruimte krijgen om hun nieuwsgierige houding blijvend te stimuleren en ontwikkelen en hun kennis te vermeerderen.