Professionals reflecteren

De inspectie wil met de resultaten van Peil.Bewegingsonderwijs een aanzet geven voor een brede dialoog over de inhoud, kwaliteit en het niveau van het onderwijs op het gebied van bewegingsonderwijs. Ter inspiratie hebben we daarom aan  een aantal professionals op het gebied van bewegingsonderwijs gevraagd samen te reflecteren op de resultaten. En op basis hiervan ideeën te opperen voor het bestendigen en verbeteren van het bewegingsonderwijs.

Focusgroep

De professionals vormden een focusgroep met een vertegenwoordiging uit onderwijspraktijk, -beleid en –onderzoek. In de rapportage vindt u een uitgebreide weergave van dit gesprek.

Teruggang bewegingsvaardigheid

Het werd snel duidelijk dat de teruggang van de bewegingsvaardigheid van leerlingen op vijf van de acht onderdelen die ook in 2006 zijn gemeten, bij de focusgroep het meest in het oog is gesprongen. Het baart hen zorgen. Hoe kunnen we die afname ten opzichte van de vorige peiling verklaren? Welke factoren spelen mee? Betekent deze teruggang dat kinderen ook daadwerkelijk minder vaardig zijn in bewegen? De focus­groep duidt deze en andere opvallende resultaten vanuit de eigen kennis en ervaring op het gebied van bewegingsonderwijs, startend met het onderwijsaanbod.

Wat de leden van de focusgroep verder opviel en waarover zij in gesprek zijn gegaan:

Aanbod

  • Weinig verandering in het aanbod sinds 2006
  • Aandacht voor reguleringsdoelen
  • Doorgaande leerlijn als onderdeel van de jaarplanning
  • Vakleerkrachten meer ingezet in groep 8

Prestaties

  • Toename vakleerkrachten in relaties tot de dalende en gelijkblijvende prestaties
  • Meer buitenschools zeer actieve leerlingen, maar dalende en gelijkblijvende prestaties
  • Verschillen tussen leerlingen vragen om een andere aanpak
  • De verschillen in prestaties tussen basisschool- en sbo-leerlingen

Ivo van Hilvoorde (lector Bewegen, School en Sport): “De vraag is of je intrinsieke motivatie bij onderdelen als de vertesprong en hardlopen voldoende aanspreekt. Mogelijk is dit ook de verklaring voor de bevinding in het onderzoek dat de prestaties op dergelijke onderdelen ondergemiddeld tot laag zijn in vergelijking met de normen.”

Chantal Kentin (schoolleider) haakt in op de opmerking van Van Hilvoorde: “Daar zit een kans. Kinderen gaan een onderdeel als hardlopen leuk vinden wanneer er een spelelement wordt ingebracht. Door er bijvoorbeeld een estafetteloop van te maken, wordt het voor veel leerlingen al een stuk interessanter.”