Wanneer is bijstelling van het schooladvies mogelijk?

Het schooladvies kan alleen worden bijgesteld als de leerling hoger scoort op de eindtoets dan verwacht en de basisschool het schooladvies moet heroverwegen. Zowel dit eventueel bijgestelde advies als het oorspronkelijke advies moeten in ROD zijn opgenomen.

VO-scholen kunnen het schooladvies niet bijstellen. Zij mogen  geen aanvullende eisen stellen of aanvullende toetsen afnemen ten behoeve van het schooladvies. Ook mogen zij niet op basis van informatie uit het leerlingvolgsysteem van de basisschool het schooladvies bijstellen of de basisschool verzoeken het advies bij te stellen. Indien wij signalen krijgen dat oneigenlijke bijstellingen plaatsvinden, dan zullen we de besturen van de scholen (primair en voortgezet onderwijs) daarop aanspreken.