Urennorm opleiding verpleegkundige

Hoe moeten we de urennorm uit de Wet voor de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG) lezen in relatie tot de urennorm die geldt op basis van de Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB)? De opleiding verpleegkunde dient te voldoen aan de vereisten uit zowel de Wet BIG als de WEB. De definities van urennormen die in beide documenten zijn genoemd komen niet met elkaar overeen.

Servicedocument

Het ministerie van OCW, het ministerie van VWS, de MBO Raad en SBB hebben gezamenlijk, in samenwerking met de Inspectie van het Onderwijs, het Servicedocument - Urennormen Wet BIG en WEB opleiding mbo-verpleegkunde opgesteld. Het servicedocument heeft tot doel onderwijsinstellingen te ondersteunen bij het vormgeven van de verpleegkundige opleidingen.

Geen verschil in aanpak toezicht

Hoe ziet het inspectietoezicht voor de urennorm uit de Wet BIG eruit? We volgen hier dezelfde aanpak als bij het toezicht op de urennorm uit de WEB. We kijken bij een onderzoek naar de opleiding mbo-verpleegkundige alleen naar de urennorm uit de Wet BIG als sprake is van twee of meer van de volgende punten:

  • de opbrengsten van de betreffende opleiding zijn onvoldoende;
  • de tevredenheid van studenten, medewerkers of bedrijven over de opleiding is laag en ligt duidelijk onder het gemiddelde van alle instellingen;
  • er zijn aanwijzingen dat de onderwijstijd onvoldoende wordt benut, de roosters zijn onvoldoende doelmatig of er is een onevenwichtige werkdruk. 

Bij een advies over de aanvraag voor een diploma-erkenning voor de opleiding mbo-verpleegkundige houden we óók rekening met de urennorm uit de Wet BIG. De instelling moet zich verantwoorden over de aan te bieden uren theoretisch onderwijs en praktijkonderwijs.