Wat staat er in de wet over de beoordeling van leerresultaten?

WPO artikel 10a beschrijft waar scholen aan moeten voldoen wat betreft de leerresultaten. De wetstekst is als volgt: ‘er is sprake van onvoldoende leerresultaten indien op de school de leerresultaten op het gebied van de Nederlandse taal en op het gebied van rekenen en wiskunde, gemeten over een periode van 3 schooljaren, liggen onder de minimum normering die daarvoor geldt in vergelijking tot die leerresultaten over diezelfde schooljaren van scholen met een vergelijkbaar leerlingenbestand. De leerresultaten van de school worden jaarlijks beoordeeld op basis van de resultaten van de afgelegde doorstroomtoetsen. Buiten beschouwing bij de beoordeling blijven zeer moeilijk lerende leerlingen, meervoudig gehandicapte leerlingen voor wie het zeer moeilijk lerend zijn een van de handicaps is, en leerlingen die vier jaar of korter in Nederland zijn en om die reden de Nederlandse taal onvoldoende beheersen (zie wetten.nl - Regeling - Beleidsregel ontheffingsgronden doorstroomtoets po - BWBR0048189 (overheid.nl)).