Wanneer is de verantwoording door de school aanleiding om de leerresultaten als voldoende te beoordelen, terwijl de signaleringswaarden niet gehaald worden?

De signaleringswaarden zijn zodanig bepaald dat er vanuit is gegaan dat er op alle scholen leerlingen zitten met bijzondere onderwijsbehoeften. Ook de schoolweging houdt rekening met de verschillen in leerlingenpopulatie tussen scholen.

Het kan voorkomen dat een school leerresultaten behaalt die onder één of beide signaleringswaarden van de hierboven beschreven indicatoren liggen. Het is mogelijk dat dit wordt veroorzaakt door een concentratie van leerlingen met bijzondere individuele kenmerken. De inspectie kan in dit geval toch tot een voldoende oordeel komen, als de school zich hierover op een controleerbare wijze verantwoordt, waarbij er redelijkerwijs geen andere conclusie mogelijk is dan dat de leerlingen naar hun mogelijkheden hebben gepresteerd. Met een concentratie van leerlingen bedoelen we een relatief groot aantal leerlingen.

Tijdens het onderzoek op de school biedt de inspectie de school de gelegenheid zich over de behaalde leerresultaten nader te verantwoorden. De school kan dan toelichten dat er sprake is van bijzonderheden in de leerlingenpopulatie en laten zien dat de behaalde leerresultaten wel naar verwachting zijn voor de leerlingenpopulatie.

Scholen kunnen zich verantwoorden door:

  1. aan te tonen dat de leerlingen zonder bijzondere onderwijsbehoeften de signaleringswaarden ruimschoots realiseren en;
  2. te laten zien dat de leerlingen met bijzondere onderwijsbehoeften naar hun kunnen hebben gepresteerd en er geen andere conclusie mogelijk is dan dat de leerlingen naar hun mogelijkheden hebben gepresteerd.

Een paar voorbeelden, waarbij het oordeel over de leerresultaten positief kan uitvallen:

  • Een school heeft een groot aantal leerlingen met bijzondere onderwijsbehoeften (denk aan taalontwikkelingsstoornissen, autisme, et cetera). De betreffende leerlingen hebben een ontwikkeling doorgemaakt die past bij hun mogelijkheden en de overige leerlingen behalen leerresultaten die ruimschoots boven de signaleringswaarden liggen.
  • De school kan de tegenvallende leerresultaten verklaren doordat een relatief groot aantal leerlingen met een flinke achterstand gedurende de schoolloopbaan is ingestroomd. De betreffende leerlingen laten een duidelijke leergroei zijn, die erop duidt dat zij hun achterstand inhalen. De overige leerlingen behalen leerresultaten die ruimschoots boven de signaleringswaarden liggen.

Meer weten? Zie het Onderwijsresultatenmodel primair onderwijs en/of de Regeling leerresultaten 2020.