Centrale examens in het mbo

Examens op het gebied van Nederlands (lezen en luisteren) en Engels (lezen en luisteren) in het mbo worden centraal afgenomen. De centrale examens vinden plaats onder verantwoordelijkheid van het College voor Toetsen en Examens (CvTE).

Eerder werd rekenen ook centraal geëxamineerd, maar dit centraal examen wordt uit gefaseerd. Studenten die per 1 augustus 2022 beginnen met hun opleiding examineren rekenen volledig via instellingsexamens. Voor studenten die eerder zijn gestart met hun opleiding, geldt dat het centraal examen van het CvTE beschikbaar blijft tot en met studiejaar 2024/2025.

De onderwijsinstelling is verantwoordelijk voor een deugdelijke afname van de centrale examens. Een hoofdrol is hierbij weggelegd voor de examencommissies van de instelling, die zich daarbij moet houden aan de regeling examenprotocol centrale examinering mbo. Als zich volgens de examencommissie ernstige onregelmatigheden voordoen tijdens een centraal examen, dan meldt deze commissie dit bij de Inspectie van het Onderwijs.

Onregelmatigheden tijdens centrale examens

De handelswijze bij geconstateerde onregelmatigheden tijdens de afname van centrale examens is vastgelegd in de regeling examenprotocol centrale examinering mbo en de Beleidsregel niet op regelmatige wijze afnemen van het centraal examen in beroepsopleidingen.

Als de examencommissie een onregelmatigheid constateert tijdens de afname van een centraal examen, dan is het aan de examencommissie om een besluit te nemen over het gevolg. Dit besluit ligt in de lijn van besluiten bij onregelmatigheden die zich ook bij de niet-centrale examens kunnen voordoen.

Het kan ook voorkomen dat de geconstateerde onregelmatigheid van dien aard is dat deze op grond van het examenprotocol gemeld moet worden bij de Inspectie van het Onderwijs. Indien de inspectie van mening is dat het centraal examen niet volgens de geldende regels is afgenomen, kan zij besluiten dat voor één of meer deelnemers een examen geheel of gedeeltelijk opnieuw moet worden afgenomen (artikel 11 Examen- en kwalificatiebesluit beroepsopleidingen WEB). Het reeds gemaakte examen wordt dan voor deze deelnemer(s) ongeldig verklaard

De inspectie verzoekt het CvTE zo nodig nieuwe opgaven vast te stellen en te bepalen op welke wijze en door wie het examen zal worden afgenomen.

Melding onregelmatigheid bij de inspectie

De examencommissie kan een onregelmatigheid uitsluitend melden door het Aanvraagformulier opnieuw afnemen centraal examen in te vullen en dit per e-mail te verzenden aan ce-mbo@onderwijsinspectie.nl, met als onderwerp ‘Melding onregelmatigheid’.

Tijdens en na de afnameperiodes wordt deze mailbox door de inspectie gecontroleerd op binnengekomen meldingen. Als niet binnen één dag na melding een ontvangstbevestiging is ontvangen, verzoeken we de melder hierover contact op te nemen met Klantcontact via:

  • het contactformulier
  • telefoonnummer 088-669 60 60 (keuze 2) op werkdagen tussen 9.00 en 16.00 uur.