Toezicht op centraal schriftelijk en praktijkexamen

In 2016 heeft de inspectie een themaonderzoek uitgevoerd naar de afname van het centraal schriftelijk en praktisch examen (cspe) in het voortgezet onderwijs en voortgezet (speciaal) onderwijs. Dit was een vervolgonderzoek op het onderzoek uit 2013. Voor het onderzoek hebben we tijdens de afnameperiode in het voorjaar examens bijgewoond en beoordeeld.

Cijfer cspe onderdeel van centraal examen vmbo

Vanaf 2016 maakt het cijfer dat leerlingen behalen op het cspe onderdeel uit van het centraal examencijfer van een afdeling voor vmbo-onderwijs. Uit onderzoek van de inspectie uit 2013 en 2016 bleek dat nog niet alle examinatoren de richtlijnen van het examen volledig naleven. Dat kan leiden tot ongelijkheid onder kandidaten. Mogelijke onregelmatigheden en daaruit voortvloeiende ongelijkheid zijn maatschappelijk onaanvaardbaar. Wij verwachten van het bevoegd gezag van scholen dat er sluitende procedures en afspraken zijn over geheimhouding, organisatie en de kwaliteit van de afname.

Steekproefsgewijs examens bijwonen

Het onderzoek uit 2016 zal een vervolg krijgen. De inspectie gaat dan steekproefsgewijs weer examens bijwonen en beoordelen in het voortgezet onderwijs en voortgezet (speciaal) onderwijs. Samen met de examinatoren en andere verantwoordelijken gaan we in gesprek om op zoek te gaan naar eventuele knelpunten en maken deze bespreekbaar. Scholen ontvangen een rapport over onze bevindingen. Als scholen desondanks de richtlijnen niet gaan naleven, kan de inspectie uiteindelijk gaan handhaven.