Regels uitsluiting examens

In de periode voorafgaand aan de centraal examenperiode komen er jaarlijks signalen binnen dat leerlingen om allerlei redenen uitgesloten worden voor deelname aan het centraal examen. Omdat dit niet in alle gevallen rechtmatig blijkt, geven wij een korte toelichting op de regels rond uitsluiten en/of terugtrekken van leerlingen bij het centraal examen. 

Wanneer mag uitsluiten van het examen wel?

Een school kan een leerling terugtrekken en/of uitsluiten van het centraal examen in de volgende gevallen:

  • op nadrukkelijk eigen verzoek van de leerling (en met toestemming van ouders/verzorgers als de leerling jonger is dan 18 jaar);
  • als de leerling het programma van toetsing en afsluiting (pta) nog niet volledig heeft afgerond en het bevoegd gezag van de school geen reden ziet om het pta na aanvang van het eerste tijdvak, doch vóór het centraal examen in dat vak, af te ronden bijvoorbeeld in geval van ziekte of andere omstandigheden buiten de leerling om (artikel 2.55, lid 4 WVO 2020, van het Eindexamenbesluit VO);
  • bij een ‘onregelmatigheid’ zoals plagiaat, spieken, afwezigheid zonder geldige reden bij schoolexamen en/of centraal examen, niet voldoen aan een deadline voor het profielwerkstuk of sectorwerkstuk zonder geldige reden, etc. (omschreven in artikel 3.58 UB WVO 2020, van het Eindexamenbesluit VO). Uitsluiten van het centraal examen is één van de vier te kiezen maatregelen die een schooldirecteur kan nemen. Hierbij gelden alle regels die horen bij artikel 3.58 UB WVO 2020, van het Eindexamenbesluit VO, zoals de beroepsmogelijkheid en kennisgeving aan de inspectie.

Wanneer mag uitsluiten van een examen niet?

Een school mag een leerling niet uitsluiten van het centraal examen of terugtrekken in de volgende gevallen:

  • als de leerling slechte resultaten heeft behaald, terwijl hij wel het volledige pta heeft afgerond
  • op basis van voorwaardelijke bevordering (bijvoorbeeld na zomerschool) naar het laatste leerjaar. Voorwaardelijke toelating tot het laatste leerjaar is niet toegestaan ( artikel 8.8, lid 3 UB WVO 2020, van het Inrichtingsbesluit WVO) 

Anders gezegd: Als een leerling is toegelaten tot het laatste jaar, stelt de directeur de leerling in de gelegenheid een eindexamen af te leggen (artikel 2.51 WVO 2020, van het Eindexamenbesluit VO).
De drie regels die genoemd zijn onder ‘Wanneer mag uitsluiten van het examen wel?’ blijven echter onverkort van toepassing.