Meldingen gespreid examen (art. 3.56 Uitvoeringsbesluit WVO2020)

De melding gebeurt door middel van het meldingsformulier ‘Gespreid Examen’ in het Internet Schooldossier. Wanneer een kandidaat in het laatste leerjaar langdurig ziek is of door een van de wil van de kandidaat bijzondere onafhankelijke omstandigheid niet in staat is geweest het onderwijs in alle betrokken eindexamenvakken in het laatste leerjaar te volgen, kan het bevoegd gezag een gespreid examen toestaan. 

Wat is gespreid examen?

Gespreid examen houdt in dat de kandidaat een deel van het centraal- en/of schoolexamen voor een deel van de vakken in het ene schooljaar en voor het andere deel in het daarop volgende schooljaar aflegt. Het eindexamen in een vak wordt of in het eerste of in het tweede van deze schooljaren afgesloten. Dit geldt ook voor de rekentoets. Het volledige gespreid examen omvat dus twee opeenvolgende schooljaren.

Gespreid examen toestaan

Het bevoegd gezag moet de Inspectie ‘gehoord’ hebben, alvorens een gespreid examen toe te staan. Dit houdt in dat er vooraf overleg dient te zijn met de Inspectie, maar dat het bevoegd gezag de beslissing neemt.

Aanlevering schoolexamencijfers

De aanlevering van de schoolexamencijfers verloopt via ROD (voorheen DUO). De school levert alleen de vastgestelde schoolexamencijfers aan van die vakken, die zijn afgerond of waarin de kandidaat ook eindexamen in dat schooljaar zal afleggen. In ROD wordt tevens aangevinkt dat er sprake is van een gespreid examen.

Herkansingen

Bij een gespreid examen volgens art. 3.56 Uitvoeringsbesluit WVO2020 Spreiding Voltooiing eindexamen heeft de kandidaat in het 1e en in het 2e schooljaar recht op één herkansing. Deze twee herkansingen kunnen niet beide tegelijk opgenomen worden in één van de afzonderlijke schooljaren van het gespreid examen. Hier ligt een duidelijk verschil met leerlingen die op grond van art. 2.56, vierde lid, WVO2020 in het voorlaatste jaar reeds een of meerdere vakken afsluiten. Bij deze regeling, die voor alle kandidaten toegestaan is, is er maar één herkansing mogelijk, in het voorlaatste of in het laatste leerjaar.