Melden van afwijkende wijze examineren

Scholen mogen leerlingen die anderstalig zijn of vanwege een beperking problemen ondervinden om het examen op reguliere wijze af te leggen, een afwijkende manier van examineren aanbieden. Scholen zijn verplicht deze maatregelen via het Internet Schooldossier bij ons te melden (formulier afwijkende wijze examineren).

Voorbeelden van afwijkende examinering:

  • auditieve ondersteuning
  • verlengde examentijd
  • vergroot schrift. 

Deskundigenverklaring

Wanneer er geen sprake is van een objectief waarneembare lichamelijke beperking, dient er een deskundigenverklaring te zijn opgesteld door een deskundige psycholoog of orthopedagoog.

Meer informatie