Gevolgen van de coronacrisis voor de doorstroomkansen van vso-leerlingen

De inspectie heeft in alle sectoren van het onderwijs een onderzoek uitgevoerd naar de gevolgen van corona. Op deze pagina leest u over de gevolgen voor doorstroomkansen van vso-leerlingen. Het onderzoek vond plaats van half mei tot en met half juli 2021. We voerden gesprekken met besturen, schoolleiders, leden van de commissie voor de begeleiding (cvb) en leraren. Leerlingen van het tweede, voorlaatste en laatste leerjaar van de uitstroomprofielen vervolgonderwijs en arbeidsmarktgericht van de geselecteerde scholen vulden een digitale vragenlijst in. Onderaan deze pagina vindt u ook het technisch rapport met de data, opzet en verantwoording van het onderzoek.

Volgens de leerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs was de coronacrisis slechts beperkt van invloed op hun doorstroomkansen. 68% van de leerlingen gaf aan dat de kans om te blijven zitten of niet te slagen door de coronacrisis niet veranderd was of zelfs kleiner geworden was. Ook ervaarden maar weinig leerlingen invloed van de crisis op hun toekomstkeuzes. De meningen van leerlingen waren sterk verdeeld over de mate van invloed op aspecten van de afronding van hun opleiding, zoals de examenvoorbereiding en het stage lopen.

Schooladvies overwegend gelijk gebleven

Van de vso-leerlingen die de inspectievragenlijst hebben ingevuld, gaf 68% aan dat de coronacrisis niet van invloed was op hun schooladvies. Een vijfde van de leerlingen gaf aan dat hun schooladvies lager geworden was. Verder zei 57% van de leerlingen dat hun kans om te blijven zitten of niet te slagen door de coronacrisis niet veranderde, terwijl volgens 32% van hen die kans juist groter geworden was. Slechts een klein deel van de vso-leerlingen, voor wie het aan de orde was, dacht dat de mogelijkheid om naar het regulier onderwijs uit te stromen door de coronacrisis kleiner werd.

Toekomstkeuzes van leerlingen meestal onveranderd

Het merendeel van de vso-leerlingen vond niet dat de coronacrisis van invloed was op hun keuzes voor de toekomst, zoals de keuze voor een vervolgopleiding en voor de sector waarin ze later willen werken. Ook zei een grote meerderheid van de leerlingen dat hun plannen om wel of niet te gaan studeren door corona niet veranderd waren. Voor 10% van de vso-leerlingen gold dat ze niet gingen studeren, terwijl ze dat eerst wel van plan waren en 17% van hen gaf aan dat ze eerst niet wilden gaan studeren, maar in coronatijd besloten dat toch wel te doen.

Invloed van corona op afronding van opleiding wisselend ervaren

We vroegen leerlingen met het uitstroomprofiel vervolgonderwijs of de coronacrisis volgens hen van invloed was op de voorbereiding, de afname en de resultaten van de eindexamens. De antwoorden hierop liepen erg uiteen. De ene helft gaf aan geen invloed te hebben ervaren en de andere helft juist wel. Leerlingen met het arbeidsmarktgerichte uitstroomprofiel lieten eenzelfde gevarieerd beeld zien bij de vraag of de coronacrisis volgens hen van invloed was op hun keuze voor stageplekken, de stagetijd of op hun voorbereiding op de arbeidsmarkt of de entreeopleiding. De meeste leerlingen waren het er echter over eens dat certificaten halen onveranderd mogelijk was.

Invloed van coronacrisis op eindexamen, volgens vso leerlingen in uitstroomprofiel vervolgonderwijs

Invloed van coronacrisis op eindexamen, volgens vso leerlingen in uitstroomprofiel vervolgonderwijs
Helemaal niet mee eensNiet zo mee eensBeetje mee eensHelemaal wel mee eens
De voorbereiding van het eindexamen26,419,533,720,5
De afname van het eindexamen20,828,135,016,2
De resultaten van het eindexamen27,120,531,021,5
Brontabel als csv (241 bytes)

Scholen namen maatregelen voor optimale doorstroomkansen

Volgens schoolleiders, leden van de commissie voor de begeleiding en leraren werden er maatregelen genomen om de doorstroomkansen van de leerling optimaal te laten zijn. Zo werd een eventuele bijstelling van het ontwikkelingsperspectief vaker uitgesteld om leerlingen langer de kans te geven een zo hoog mogelijk uitstroomniveau te realiseren. Verder gaven de scholen regelmatig extra ondersteuning aan schoolverlaters. Dit kwam vooral voor bij leerlingen die eindexamen moesten doen om een diploma te kunnen halen. Zij konden tijdens de coronacrisis meestal gewoon naar school komen. Waar nodig kon een uitstroomtraject worden verlengd, bijvoorbeeld voor het inhalen van stagetijd.