Rapport Experiment Flexibiliseren Onderwijstijden

De Inspectie van het Onderwijs heeft in 2014 en in 2018 een onderzoek gedaan naar de mogelijke effecten van het Experiment Flexibiliseren Onderwijstijden op de deelnemende scholen. In september 2014 hebben wij het eerste eindrapport van het onderzoek naar de effecten van flexibiliseren van onderwijstijd op de kwaliteit van het onderwijs gepubliceerd. We concludeerden dat het nog te vroeg was om het effect van flexibilisering van onderwijstijd op de kwaliteit van het onderwijs eenduidig weer te geven. Wel zijn er risico’s gesignaleerd en vooral bij de nieuwe scholen.

In 2018 wijst het onderzoek uit dat na 8 jaar 5 van de oorspronkelijke 12 scholen door kwaliteitsproblemen uit het experiment zijn gestapt. Daarnaast hebben nog 2 scholen ingrijpende maatregelen getroffen om de kwaliteitsproblemen het hoofd te bieden. 

Wij concluderen dat het flexibiliseren van de onderwijstijd direct gevolgen heeft voor de inrichting van het onderwijs op de scholen. Over de invoering van flexibele onderwijstijd mag daarom niet lichtzinnig worden gedacht. Het eist verdergaand flexibiliseren van de organisatie van het onderwijs en dat vraagt veel van scholen en van de inzet van het personeel.