4 kindjes eten naast elkaar aan tafel
Beeld: ©Inspectie van het Onderwijs

Nieuwsbrief inspectie: voor- en vroegschoolse educatie, kinderopvang en Lokale Educatieve Agenda - 26 oktober 2021

Deze nieuwsbrief is bedoeld voor gemeentelijke beleidsambtenaren vve en andere geïnteresseerden. In deze nieuwsbrief leest u onder andere wat er speelt rondom het versterken van de Lokale Educatieve Agenda. Ook leest u dat wij binnenkort met een themaonderzoek gaan verkennen hoe gemeenten hun taken rond onderwijsachterstanden uitvoeren. Tot slot wijzen wij u op de handreiking voorschoolse educatie voor peuters in de asielopvang.

Versterking Lokale Educatieve Agenda

Kansengelijkheid en het terugdringen van onderwijsachterstanden staan hoog op de politieke agenda. Het is belangrijk dat alle kinderen in Nederland de kans krijgen zich optimaal te kunnen ontwikkelen. Zoals u misschien weet loopt de ontwikkeling naar een versterking van de Lokale Educatieve Agenda (LEA) en de rol van het toezicht daarbij al langer. We deden in 2019 een paar aanbevelingen om de LEA te verbeteren:

  1. Toezicht op schoolbesturen verbeteren als het gaat om onderwijsachterstandenbestrijding. De minister heeft deze aanbeveling overgenomen.
  2. Periodiek in alle gemeenten integraal toezicht houden op de taken van gemeenten rond onderwijsachterstandenbeleid. De minister bekijkt samen met ons en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) hoe deze aanbeveling invulling kan krijgen.
  3. Structureel toezicht houden op de proceskwaliteit van voorschoolse educatie. De minister gaat samen met de staatsecretaris van SZW verkennen hoe dit toezicht eruit zou kunnen zien. 
     

Toezicht om segregatie tegen te gaan

De inspectie kan volgens de minister bijdragen aan het tegengaan van segregatie in het funderend onderwijs door het toezicht op de LEA en voor- en vroegschoolse educatie te intensiveren en waar mogelijk te integreren. De inspectie ontwikkelt hiervoor een werkwijze, waarbij wordt nagegaan of de overleggen tussen gemeenten, kinderopvang en schoolbesturen leiden tot concrete afspraken en meetbare doelen. 

Aankondiging themaonderzoek naar uitvoering taken gemeenten

Binnenkort gaat de inspectie verkennen hoe gemeenten hun taken rond onderwijsachterstanden (waaronder voor- en vroegschoolse educatie (vve)) uitvoeren. Dit doen we met een themaonderzoek, dat start in het laatste kwartaal van 2021. We willen op basis van de bevindingen onderzoeken hoe toezicht zou kunnen bijdragen aan een betere uitvoering van de taken op het gebied van onderwijsachterstanden.

Themaonderzoeken voor- en vroegschoolse educatie

Herziening toezichtkaders voor- en vroegschoolse educatie en kinderopvang

De huidige toezichtkaders voor voor- en vroegschoolse educatie en kinderopvang zijn aan herziening toe. Om te komen tot een richtinggevende visie voerden we intern een verkenning uit. Daarnaast evalueerden we de huidige kaders intern en extern. Bij de evaluatie keken we naar werking, bruikbaarheid en efficiëntie van de toezichtkaders. De uitkomsten van de evaluatie en de mogelijke vervolgstappen worden op dit moment teruggekoppeld en besproken met betrokken organisaties en overheden, waaronder de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).

Handreiking voorschoolse educatie voor peuters in de asielopvang

Uit het rapport Toegang tot voorschoolse educatie voor peuters in de asielopvang blijkt dat bij ruim 40% van de gemeenten met een Centraal Orgaan opvang asielzoekers-locatie (COA) er nog geen voorschoolse educatie beschikbaar is voor de peuters die daar verblijven. Uit het rapport blijkt ook dat gemeenten behoefte hebben aan informatie en ondersteuning op dit gebied. Daarom brengen wij de Handreiking voorschoolse educatie voor peuters in de asielopvang graag onder uw aandacht. De handreiking biedt gemeenten en kinderopvanginstellingen houvast voor het inrichten en optimaliseren van het voorschoolse educatie-aanbod. Lees ook over voorschoolse educatie voor nieuwkomers op de website van de inspectie.